Bij deze gemeenschappelijke regeling wordt een rechtspersoonlijk heid bezittend lichaam opgericht genaamd: Openbaar lichaam afvalverwijde ring Friesland. Dit lichaam heeft in zijn algemeenheid tot taak het uitvoeren van de door provinciale staten vastgestelde plannen inzake de verwijde— ring van huishoudelijke en andere categorieën afvalstoffen. In overleg met de Vereniging van Friese Gemeenten is door een werkgroep, bestaande uit enige gemeentelijke en provinciale vertegenwoor digers, een concept voor deze gemeenschappelijke regeling opgesteld. In uw vergadering van 17 november 1981 hebt u besloten in te stemmen met het ontwerp van een met de staten en Gedeputeerde Staten van Friesland, alsmede met de raden respectievelijk de colleges van ourgemeester en wethouders van alle overige gemeenten in de provincie Friesland te sluiten gemeenschappelijke regeling. Het is gebleken, dat een aantal friese gemeenten tegen de concept regeling enkele bezwaren heeft ingediend. Aan de hand van de ingekomen reacties en opmerkingen hebben Gedeputeerde Staten een commentaar opgesteld, dat bij de stukken voor u ter inzage ligt. Voor de inhoud daarvan vragen wij uw aandacht. De reacties zijn voor Gedeputeerde Staten aanleiding geweest om de concept-regeling op diverse onderdelen aan te passen. Voorts heeft overleg plaats gevonden met de Vereniging van Friese Gemeenten. Dit overleg is onder anderen aanleiding geweest om de regeling uit te breiden met een bepaling inzake een vergoedingsregeling voor leden van het dagelijks bestuur. De thans voorgestelde wijzigingen van de ontwerp-regeling geven ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wij stellen u dan ook voor met de provincie en de frijse gemeenten een gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en tezamen daarmee te verwerken bedrijfsafval, alsmede verwijdering van sloop- en bouwafval aan te gaan. Het daartoe te nemen besluit ligt bij de stukken in ontwerp voor u ter inzage. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaaraeradeel B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 73