17. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding van de kosten wegens vakonderwijs ten behoeve van de bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Wartena over 1981. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. Van het bestuur van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs te Wartena is een verzoek ingekomen om vergoeding van de kosten van het vakonderwijs, als bedoeld in artikel 101 bis der Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1981. Het betreft hier de vergoeding van de kosten van onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes, welke ingevolge de wettelijke voorschriften voor genoemde school op 3.060,04 dient te worden bepaald. Wij stellen u voor de vergoeding dienovereenkomstig vast te stellen en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept voor u bij de raadsstukken ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris. GEMEENTE IDAARDERADEEL. G R O U W Nr. 1789.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 75