18. Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening. Aan de gemeenteraad. Grouw27 augustus 1982. In deze gemeente zijn de bepalingen voor te verlenen vent- en standplaatsvergunningen in de A.P.V. opgenomen onder de voorschriften, welke strekken ter bescherming van de openbare orde. Op grond van de thans heersende voorschriften van de A.P.V. is het niet eenvoudig het aantal ventvergunningen te beperken, omdat het openbaar belang in strikte zin zich tegen verlening niet verzet. In de 3e afdeling van de raad, waar deze materie is besproken, is de vraag naar voren gekomen, of het mogelijk is, voortaan de afgifte van ventvergunningen over te brengen in een apart in de A.P.V. op te nemen hoofdstuk "Economische aangelegenheden". Om te kunnen nagaan of aan de gestelde vraag kan worden tegemoetge komen is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verzocht ons college hieromtrent van advies te dienen. Voornoemde vereniging geeft een uitvoerige bij de stukken voor u ter inzage liggende uiteenzetting over de aan de orde gestelde problematiek, waaruit het volgende kan worden geconcludeerd. Het opnemen van de standplaatsbepaling ventbepaling) in een ander hoofdstuk en het laten meespelen van het behoefte-aspect bij de beslissing op een vergunningsaanvraag mag nimmer gebaseerd worden op plaatselijke protectie. Bovendien mogen gemeentelijke bepalingen niet in het leven worden geroepen om daarmee uitsluitend de belangen van een bepaalde groep ingezetenen te behartigen. Bescherming van de plaatselijke middenstand is dan ook alleen mogelijk als hiermede niet het belang van de winkeliers maar het algemeen belang gediend is (indien m.a.w. die bescherming in het belang van de huishouding der gemeente is). Met name de aanwezigheid van standplaatsenverkoop in de kleine kernen kan een aantasting van het bestaande verzorgingsniveau met zich brengen, voor zover het reeds aanwezige branches betreft. Om hierop te kunnen inspelen en ook wanneer het in de toekomst nog eens zou komen tot instelling van een weekmarkt in de gemeente, verdient het aanbeveling het weinig speelruimte biedende criterium van alleen de openbare orde te verlaten. Een aantal gemeenten blijkt de bestaande bepalingen aangaande de afgifte van standplaats- en ventvergunningen in het hoofdstuk "Openbare orde" te hebben gehandhaafd, terwijl tevens artikelen van gelijke strekking zijn opgenomen onder het hoofdstuk "Economische aangelegenheden" GEMEENTE (DAARDERADEEL. o ROUW Nr. 1801.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 77