ü.en bezwaar van het tevens opnemen van de standplaats- en de ventbepaling in een Hoofdstuk "Economische aangelegenheden" is wèl dat op verschillende plaatsen in de A.P.V. identieke bepalingen voor komen Bovenoien oienc er voor te worden gewaakt de toetsingsmogelijkheden bij vergunningaanvragen toch weer niet te beperken door plaatsing van de betreffende bepalingen in een afdeling met een te beperkte titel. Het lijkt ons daarom het meest raadzaam te overwegen de toetsings gronden in de berreffenoe bepalingen zelf op te nemen in een nieuw toe te voegen hoofdstuk van de A.P.V. onder de titel: "Overige bepalingen betreffende de huishouding van de gemeente". Als weigeringsgronden worden ingevoerd: de openbare orde, de verkeersveiligheid, .de zorg voor een evenwichtige brancheverdeling en het uiterlijk aanzien der gemeente. Wij stellen u voor tot wijziging van de Algemene Politieverordening te besluiten conform het concept-raadsbesluit, dat bij de raadsstukken voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 79