Ingekomen stukken. Mevrouw Dekker wijst er op, dat burgemeester en wethouders voorstellen het achter punt 3 vermelde stuk in hun handen te stellen om advies. Het is spreekster niet geheel duidelijk wat dat betekent. Betekent dit, dat het stuk nog eens terugkomt op de raadsagenda met de brief, die vóór 1 juli gevraagd is, maar nog niet bij de stukken ter inzage lag, en met daarbij voorts het advies van het college? De voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders hebben aangenomen, dat de raad met het onderhavige voorstel zal kunnen instemmen. Het is namelijk zo, dat het college inmiddels maatregelenterzake heeft genomen, in die zin, dat aan de woningbouw vereniging een afschrift van de brief van 1 juni jl. is toegezonden met het verzoek het college mee te delen, welke redenen er waren, dat een en ander zoveel moeilijkheden gaf. Intussen is het antwoord van de woningbouwvereniging ontvangen, waarin is meegedeeld, dat aan de familie Deelstra een woning is toegewezen. Hiermee is deze zaak dus feitelijk afgedaan, aldus de voorzitter. Mevrouw Dekker is van mening, dat dit feitelijk niet het geval is, omdat de gang van zaken met betrekking tot het beleid van woningtoewijzing door de woningbouwvereniging nu niet naar voren komt. Spreekster had gedacht, dat met name daarover ook het advies zou gaan. De voorzitter zegt, dat dat niet de bedoeling was. Het betrof hier een incidenteel geval. Hierna worden de achter de nummers 1, 5, 6, 8 en 9 vermelde ingekomen stukken voor kennis geving aangenomen. De achter de nummers 2 en 7 (tweede gedeelte) vermelde stukken worden ter afdoening in handen gesteld van de beheerscom missie van "De Twine". Het achter nummer 7 (eerste gedeelte) vermelde ingekomen stuk wordt het college van burgemeester en wethouders ter afdoening in handen gegeven. Verder wordt het achter nummer 3 genoemde stuk, burgemeester en wethouders om advies ter hand gesteld. Tenslotte wordt conform het voorstel accoord gegaan met de begroting voor 1983 van het recreatieschap De Lege Midden punt 4 Mededelingen. De heer De Jong merkt ten aanzien van punt 6 op, dat hij graag zou zien, dat voortaan de diverse begrotingen, die bij de raadsstukken behoren, schriftelijk worden toegelicht door het college. Hierom is al eens eerder gevraagd, aldus spreker. Hij vindt de toelichting van het college "wij hebben hierover niets op- of aan te merken" wel wat erg sumier. Spreker herinnert er aan, dat de voorzitter destijds heeft toegezegd, dat het college hier aandacht aan zou schenken. Zonder zelf de betreffende begroting geheel door te lichten, is het interessant te weten wat met name de verschillen zijn tussen de vorige begrotingen. Op die manier kan de gang van zaken met betrekking tot het gasbedrijf ook beter worden beoordeeld.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 7