^-9. Voorstel tot het beschikbaar stel len van een krediet ten behoeve van het besteksklaar maken van plannen tot verbouw van het oude gemeentehuis te Grouw tot wooneen heden voor één en twee persoons- Nr1802. huishoudens Aan de gemeenteraad. Grouw27 augustus 1982. In de vergadering van de afdeling Onderwijs en Welzijn van 23 juni 1982 is uitvoerig gesproken over de bestemming van het oude gemeentehuis aan het Halbertsma's plein te Grouw. Uit de toen overgelegde notitie, nu bij de raadsstukken voor u ter inzage gelegd, blijkt, dat een sociaal-culturele bestemming (b.v. jeugdcentrum, bezoekerscentrum) nogal kostbaar zal zijn. Met uitzondering van. een bijdrage van monumentenzorg voor het herstel van het casco (het oude gemeentehuis is een monument) behoeft van rijk of provincie geen financiële steun te worden verwacht. Berekend is dat, nog afgezien van aankoopkosten en exploitatie, een bestemming van het oude gemeentehuis voor sociaal-culturele doeleinden tussen 610.000,- en 700.000,moet kosten. De geheel voor rekening van de gemeente komende interne verbouwing kost al tussen de 450.000,en 540.000,r. Een woonbestemming is financieel aantrekkelijker. Het gebouw leent zich zeer wel voor huisvesting van een aantal één of tweepersoonshuishoudens. Uit een onderzoek is gebleken, dat in het gebouw ca. 9 kleine wooneenheden kunnen worden ingericht. De kosten, inclusief cascoherstel worden ook hier geschat op 700.000,Gelet op het volkshuis» vestingsbelang zullen nu ook subsidies kunnen worden verwacht van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van de provincie Friesland. De prijs per wooneenheid komt, zo is uit een verkennend onderzoek gebleken, beneden de door Volkshuisvesting gestelde criteria, zodat met rijkssubsidie verbouwd kan worden. Net als bij het oude Friesmahiem is de Woningbouwvereniging Midden-Friesland in principe bereid het gebouw van de gemeente te kopen en de woningen te verhuren. Samenvattend zijn wij van mening, dat een bestemming van het oude gemeentehuis voor sociaal-culturele doeleinden voor de gemeente te duur is. De hoge kosten van verbouwing kunnen niet door de gemeente worden opgebracht. Een woonbestemming, en met name een bestemming voor één en tweepersoonshuishoudens, biedt meer subsidiemogelijkheden. Teneinde een en ander met cijfers te kunnen aantonen en ook voor de Woningbouwvereniging inzichtelijk te maken, dient het verken nend onderzoek dat heeft plaatsgevonden te worden gevolgd door ier. gedetailleerde berekening van de kosten van het cascoherstel en de interne verbouwing.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 81