Dat kan ons inziens het beste gebeuren door het werk aanbestedings— gereed, dat wil zeggen besteksklaar te maken. Alsdan kunnen de subsidie-aanvragen onmiddellijk worden ingediend en behoeft na het afkomen van de beschikkingen geen tijd verloren te gaan alvorens met de werkzaamheden kan worden begonnen. De kosten van besteksklaar maken worden geschat op 33.000,- inclusief b.t.w. Verwezen wordt naar de ter inzage gelegde berekening. Architect T. de Haan te Grouw, die ook het vooronderzoek heeft verricht, kan de plannen voor dit bedrag besteksklaar maken. Deze architectenkosten vormen een onderdeel van het honorarium voor de gehele verbouwing en worden als plankosten in de stichtings- kosten, waarover subsidie wordt berekend, meegenomen. Te zijner tijd vloeit dit bedrag weer terug in de gemeentekas doordat de koper, i.e. de Woningbouwvereniging Midden-Friesland dit bedrag als Stichtingskosten opvoert. Met de Woningbouwvereniging kan het bedrag worden verrekend bij de verkoop van het gebouw. Het bedrag moet derhalve door de gemeente worden voorgefinancierd. Wij verzoeken u hiertoe een krediet beschikbaar te stellen van 33.000,- en dit bedrag voorlopig ten laste van de saldireserve te brengen. Het ontwerp-raadsbesiuit ligt voor u bij de raadsstukken ter inzage Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starrevela, secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 82