20. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Grouw/Zeven- huizen. Aan de gemeenteraad. Grouw, 27 augustus 1982. Ten behoeve van een functiewijziging van de voormalige boerderij "Abbemastate" en de verbetering van het gebied Zevenhuizen te Grouw is in 1979 een bestemmingsplan opgesteld. Inmiddels is de functiewijzi ging van de boerderij via een artikel 19 procedure tot stand gekomen (supermarkt annex bedrijfswoning) en begint er zicht te komen op de verbetering van het overige deel van het betrokken gebied. Genoemd bestemmingsplan is na verwerking van de opmerkingen welke bij het overleg naar voren kwamen tot dusver niet ter visie gelegd. De oorzaak hiervan is dat de aankoop van een aantal panden en het opstellen van ver)nieuwbouwplannen aanvankelijk minder gemakkelijk verliep dan oorspronkelijk werd verondersteld. Inmiddels is een aantal panden aangekocht en kan tot een meer actievere opstelling worden gekomen. Mede omdat het oorspronkelijke plan zich kenmerkte door een aantal controversiële punten, zijn wij van mening dat een aanpassing van de oorspronkelijke planopzet gerecht vaardigd is. Bovendien is het uit het oogpunt van rechtszekerheid niet verant woord een gestarte planprocedure niet af te ronden. Gelet op de lange periode tussen het vooroverleg en de uiteindelijke tervisie legging alsmede op de in die periode gevoerde artikel 19 procedure is het plan zowel qua tekst als qua kaart aangepast. Dit ontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende voorschriften heeft van 12 juli 1982 af gedurende één maand voor een ieder ter inzage gelegen. 3ehalve publicatie van de ter inzage legging zijn de bewoners van Zevenhuizen middels brief op genoemde ter inzage legging geatten deerd. Voorts is aan alle wettelijke voorschriften terzake voldaan. tegen het ontwerp-bestemmingsplan is door het Provinciaal Electri- citeitsbedrijf in Friesland een bezwaarschrift ingebracht. Het P.E.B. maakt bezwaar tegen de maximaal toelaatbare hoogte van 3.50 meter van "andere bouwwerken". Dit voorschrift zou voor het P.E.B.met name langs de Stationsweg, onvoldoende mogelijkheden bieden voor het plaatsen van lichtmasten. Het P.E.B. verzoekt in bedoeld bezwaar schrift het ontwerp-bestemmingsplan zodanig aan te passen dat plaatsing van lichtmasten tot 8 meter hoog mogelijk wordt. Wij hebben voornoemd bezwaarschrift gegrond verklaard en het ontwerp-bestemmingsplan in bovengenoemde zin aangepast. Gezien het bovenstaande stellen wij u voor het bovengenoemde ontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende voorschriften vast te stellen overeenkomstig het bij de raadsstukken voor u ter inzage liggende concept-besluit. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel B.G. Holtrop, burgemeester. P.H. Starreveld, secretaris. MEENTE IDAARDERADEEC GRO U W Nr. 1812

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 83