-2- 15. Krediet blik- 15. Cf. sumbeveiliging TDS te Roor- dahuizum. iz. 16. G.r. OLAF. 16. Cf. (ontwerp-besluit door G.S. toegezonden d.d. 30.08.82.) iz. 17. Vergoeding vak- 17. Cf. 12 onderwijs p.c. school Wartena 1981. 18. Wijziging APV. 18. Cf. iz- 19. Krediet besteks- 19. Cf. in klaar maken verbouw OG te Grouw 20. Vaststelling 20. Cf. rovm. b.pl. Grouw/ Zevenhuizen. Copie: burg^, ,secr. az J.2) conc.raadsnotuliste VA f V \y rovm (2), fin.(2)dgw (4), iz (2), szw sj N/

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 88