De voorzitter wijst er op, dat uit de voorhanden zijnde begroting reeds veel kan worden afgeleid. In feite zegt de heer De Jong: "Je moet me niet met al die onzin vermoeien, geef het mij maar even op een A-viertje, dan kan ik het veel sneller overzien". Spreker kan zich wel voorstellen, dat de heer De Jong dit begeert, maar kan zich niet indenken, dat hij dat heeft toegezegd. De heer De Jong geeft toe, dat het woord "A-viertje" niet is gevallen, "maar u hebt wel wat meer toegezegd dan de sumiere toelichting, die het college thans geeft", aldus spreker. De voorzitter antwoordt, dat het geenszins de bedoeling van het college is geweest de heer De Jong door het opnemen van de onderhavige toelichting met een kluitje in het riet te sturen. Spreker zegt toe, dat in dezen geprobeerd zal worden een oplossing te vinden, die voor de heer De Jong bevredigend is en voor burgemeester en wethouders aanvaardbaar. Overigens worden de mededelingen voor kennisgeving aangenomen. Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden van de raad (zittingsperiode 1982-1986). Op verzoek van de voorzitter nemen mevrouw Dekker en de heren Schermer en Knossen zitting in de commissie van onderzoek, teneinde de geloofsbrieven te onderzoeken en daarover de raad te rapporteren. Daartoe schorst spreker de vergadering. Hierna deelt de heer Schermer mee, dat de commissie de geloofsbrieven heeft bekeken. Dit heeft geen aanleiding gegeven tot op- of aanmerkingen voor twaalf leden van deze raad. Er bevindt zich in ons midden echter één lid, dat in oktober a.s. geboren hoopt te worden, merkt spreker schertsend op. Overigens geen aanmerkingen op de geloofsbrieven. De voorzitter bedankt de commissie, in het bijzonder voor de nauwlettendheid waarmee de geloofsbrieven zijn onderzocht. Zelfs aan administratieve verschrijvingen heeft de commissie aandacht besteed. Spreker zegt toe, dat de geboortedatum van de heer Van der Goot zal worden gewijzigd in 28 oktober 1936. Hierna worden de dames A. Dekker-van Schaik en A. Faber- Mintjes, alsmede de heren J. van der Goot, D. van Gorkum, G. Bouma, K. Schermer, G. van Essen, Th. Terpstra, F. de Wolf, R. KoopmansP. Knossen, mevrouw D.J. Aukes-Huizinga, alsmede de heer P. de Visser tot de raad toegelaten. Voorstel tot het verlenen van een subsidie in de restauratiekosten van het pand Huzebosk 1 te Grouw. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen voor het Werkvoorzieningsschap Zuid-Oost Friesland en het Admini stratief Centrum Zuid-Friesland. De heer Van Gorkum vestigt er de aandacht op, dat op bladzijde 2 van het voorstel staat: "Toerekening van het nadelig saldo van een niet geldelijke opbrengst opleverend object komt zo ten laste van de betrokken gemeente en wordt niet meer omgeslagen over alle deelnemende gemeenten"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 9