\T% - 3 - 17. Aanwijzen lid 17. en plv. lid vergadering van gemeente G.C.O. 18. Vaststelling 18. kavelprijzen Roordahuizum TR-2 Lid mevr. D. Aukes-Huizinga Aldus bericht G.C.O. Cf. Plv. lid: G. van Essen az iz 19. Geldleningen 19. en bijdragen aan Wbv.Midden- Friesland tbv bouw w.w.- woningen. 20. Wiziging jier- 20. liks subsydzje oan de Krite Grou. 21. Bezwaarschrift BTvan der Werff tegen huurvaststel- ling perceel water (rb. 11.05.82) 21, Voorstel van de agenda afgevoerd i.v.m. financiering niet d.m.v. een rijkslening. Stukken retour fin. fin. Aldus wizige: - 1982: 1.400,(kulturele füns) 241,(wolwêzen) - fanof 1983: 1.400,jierliks fêst te stellen subsydzje foar it Krite-toaniel (s.-k. wurk). Riedsbeslüt wizigje. (jierlikse begruttingspost) Cf. (ongegrond). Raadsbesluit verzenden met begeleidend briefje. fin. rovm 22. Comptabiliteit. 22. Cf. fin. Neipetear 1. Vergaderingen. 2. Vergaderschema afdelingen. 3. Agenda's af delingsvergade ringen. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 3. Eerste afdeling: 05.10.82, 16.00 uur. Derde afdeling: 06.10.82, 16.30 uur. AROB. cie.13.10.82, 16.30 uur. Cie. adm. beroep1410.8216.00 uur. Trachten vast schema op te stellen en daarvan mede deling te doen in de Midfrieslander De agenda's (zonder stukken) voortaan toesturen aan alle raadsleden. Idem verslagen afdelingsvergaderingen (reeds eerder afgesproken) burg/rovm weth. Van G. /az secr./rovm secr./rovm afdelingen secr. der afdelingen psrw De besluiten, waarachter een is genoteerd (portefeuilleverdeling, benoemingen en vertegenwoordigingen) worden t.z.t. in een apart overzicht samengevat, waarna het overzicht intern wordt verspreid. Az belast zich met de samenstelling ervan. V -J \r v V \J J Copie: bu^rg. secr., weth's, az (2), rovm (2), fin. (2), dgw. (4), iz (2), szw, conc.raadsnotuliste

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1982 | | pagina 1