jggjj Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. GEMEENTE IDAARDERADEEL Nr. 2709. Grouw, 31 december 1982. Raadsvergadering Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad, te houden op dinsdag 11 januari 1983, 's morgens om 9.00 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Ingekomen stukken. 2. Mededelingen. 3. Ferkeapjen fan it kantoor mei garaazje oan de Gedempte Haven 11 te Grou oan de Stifting "It Fryske Boek". 4. Goedkeuren van de begroting 1983 van de Stichting Recreatieoord Yn e Lij te te Grouw. 5. Goedkeuren van de begroting 1983 van de Stichting Jachthaven Wartena. 6. Behandeling van de ontwerp-begrotingen 1983 van de gemeente, het grond bedrijf, het gasbedrijf en sporthal-zwembad De Twine. 7. Voorstel tot vaststelling van de subsidielijst sociaal-cultureel werk 1983 en de subsidie-verordeningen peuterwerk en emancipatiewerk.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1