Bekendmaking De burgemeester van Idaarderadeel maakt bekend, dat een openbare raadsvergadering is belegd op dinsdag 11 januari 1983 's morgens om 9.00 uur ten gemeentehuize te Grouw, zulks ter behandeling van de hieronder vermelde agenda. Grouw, 30 december 1982 De burgemeester voornoemd, B.G. Holtrop. AGENDA 1. Ingekomen stukken. 2. Mededelingen. 3. Ferkeapjen fan it kantoor mei garaazje oan de Gedempte Haven 11 te Grou oan de Stifting "It Fryske Boek". 4. Goedkeuren van de begroting ^983 van de Stichting Recreatieoord Yn'e Lijte te Grouw. 5. Goedkeuren van de begroting 1983 van de Stichting Jachthaven Wartena. 6. Behandeling van de ontwerp-begrotingen 1983 van de gemeente, het grond bedrijf, het gasbedrijf en sporthal-zwembad De Twine. 7. Voorstel tot vaststelling van de subsidielijst sociaal-cultureel werk 1983 en de subsidie-verordeningen peuterwerk en emancipatiewerk.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 10