12. Bericht van ontvangst van Gedeputeerde Staten van Friesland van 16 december 1982 van het besluit tot wijziging van de Afvalstoffen- verordening (rb. 12 oktober 1982, nr. 8). Wij stellen u voor de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel de secretaris, de burgemeester, P.H. Starreveld. B.G. Holtrop.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 3