GEMEENTE IDAARDERADEEL Nr. 2710. Behandeling van de ontwerp-begro- tingen 1983 van de gemeente, het grondbedrijf, het gasbedrijf en sporthal-zwembad De Twine. Aan de gemeenteraad. Grouw, 31 december 1982. Op 26 november 1982 zijn u toegezonden de ontwerp-gemeente-begroting en de ontwerp-begrotingen van het grondbedrijf, het gasbedrijf en van de sporthal zwembad De Twine, alle voor het dienstjaar 1983. Op dezelfde datum ontving u onze aanbiedingsbrief. De ontwerp-begrotingen en de toelichtingen en beleidsvoornemens zoals opge nomen in de aanbiedingsbrief, zijn behandeld door de afdelingen van uw raad in op 14, 15 en 16 december j.l. gehouden vergaderingen. De door de afdelingen gestelde vragen en onze antwoorden daarop treft u aan in de hierbijgaande memorie van antwoord. Wij stellen u voor de begrotingen van het dienstjaar 1983 vast te stellen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel de secretaris, de burgemeester, P.H. Starreveld. B.G. Holtrop.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 8