- 2 - 11. Voorstel tot het instellen van een intergemeentelijke raadscommissie voorbereiding gemeentelijke herindeling. 12. Aanvraag ex artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 van het bestuur van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Wartena met betrekking tot het treffen van energiebesparende maatregelen. 13. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor een terrein aan de Tureluurstraat te Grouw. 14. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor een terrein aan de Stationsweg te Grouw. 15. Voorstel tot het nemen van een verkeersmaatregel te Wartena. 16. Wijziging van de bezoldigingsregeling secretarissen Friesland 1981. 17. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Roordahuizum Trije Romers II. 18. Voorstel tot het beter bevisbaar maken van het Nijdjip en de aanleg van een vissteiger langs dit water. 19. Voorstel om in te stemmen met het voorlopig vastgestelde ontwerp Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (P.V.V.P). 20. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening ten behoeve van de bouw van een tweede bedrijfswoning. 21. Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 101, achtste lid, van de Lager Onderwijswet 1920 voor het jaar 1983. 22. Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 55 bis der Lager Onderwijswet 1920 voor het jaar 1983. 23. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet ten behoeve van het vernieuwen van een aantal dakpannen op de Tri je Doarpenskoalle te Roordahuizum. 24. Voorstel tot vaststelling van het verslag van de emancipatie-activi teiten in 1981. 25. Voorstel tot het beschikbaar van dekking van een verlies, gemeentegarantie 26. Voorstel tot huur en verhuur te Grouw. stellen van een krediet ten behoeve voortvloeiende uit de verlening van van industrieloodsen aan de Oedsmawei

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1