GEMEENTE IDAARDERADEEL Nr. 422. Raadsvergadering Aan de leden van de raad. Grouw, 4 maart 1983. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, te houden op dinsdag 15 maart 1983 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel B.G. Holtrop. AGENDA 1. Notulen. De notulen van de vergadering van 15 februari 1983 gaan in ontwerp hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 103, tweede lid, van de Lager Onderwijswet 1920, ten behoeve van de scholen voor bijzonder lager onderwijs over 1982. 5. Voorstel tot vaststelling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 73 en 127 van de Kleuteronderwijswet ten behoeve van de bijzondere kleuterscholen over 1982. 6. Voorstel tot het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 74 van de Wet Geluidhinder betreffende zonering langs wegen. 7. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de rekening van het gasbe drijf over 1981. 8. Voorstel tot het plaatsen van en het vervangen van een abri te Idaard/Roordahuizum 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het maken van een Beheersplan Openbare Ruimten (BOR). 10. Voorstel betreffende het gescheiden inzamelen van huisvuil. 11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de restauratie van de toren te Aegum.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1