GEMEENTE IDAARDERADEEL Nr. 694. Raadsvergadering De leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 8 april 1983. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, te houden op 19 april 1983 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 maart 1983. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot vaststelling van een notitie met betrekking tot het gemeentelijk milieubeleid. 5. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de wet op de ruimtelijke ordening ten behoeve van de bouw van een windmolen op een perceel grond te Roordahuizum. 6. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kom Grouw-De Baai, partieel Plan jeugdherberg. 7. Voorstel tot grondruil. 8. Voorstel tot reconstructie van de riolering in de Buorren te Roorda huizum. 9. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van de begeleiding van herindelingswerkzaamheden door het bureau ODRP van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 10. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor een afvalverzamelplaats voor de waterrecreatie te Grouw. 11. Idem voor een perceel aan de van Sytzamawei te Friens. 12. Idem voor een perceel aan de Foudering te Warga.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1