GEMEENTE IDAARDERADEEL Nr. 921. Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel Grouw, 6 mei 1983. Raadsvergadering Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de raadsvergadering, te houden op dinsdag 17 mei 1983 om 19.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel B.G. Holtrop. AGENDA 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 19 april 1983. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de wet op de ruimtelijke ordening ten behoeve van de bouw van een windmolen op het perceel Hoflan 19 te Grouw. 5. Voorstel tot het verlenen van een recht van opstal aan de Stichting Sportcentrum te Grouw voor 2 stenen dugouts op het sportterrein. 6. Voorstel tot het verlenen van een subsidie van 25.000,in de kosten van uitbreiding van de kleedgelegenheid/kantine op het sportveld te Warga. 7. Benoeming van twee bestuursleden van de Stichting Recreatieoord "Yn'e Lijte" te Grouw. 8. Herbenoeming van een vertegenwoordiger van de raad der gemeente Idaarderadeel in het bestuur van de Stichting Bejaardenverzorging Idaarderadeel 9. Voorstel tot wijziging van de voorwaarden inzake verkoop van grond aan de Stationsweg te Grouw. 10. Voorstel tot het in principe besluiten tot het voeren van een sanerings- beleid voor de ligplaatsen in het buitengebied en het aanleggen van een derde jachthaven te Grouw. 11. Voorstel tot vaststelling van de kavel- en grondprijzen in het bestem mingsplan Kom Grouw-de Baai. i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1