Aan de leden van de gemeenteraad. Grouw, 1 juli 1983. Raadsvergadering Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeente raad, te houden op dinsdag 12 juli 1983, om 19.30 uur„ De burgemeester van Idaarderadeel B.G. Holtrop. AGENDA 1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 21 juni 1983 en 29 juni 1983. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor het plaatsen en camoufleren van huisvuilcontainers in het buitengebied. 5. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de wet op de ruimtelijke ordening voor de bouw van een woning op een perceel aan de Midsbuorren te Wartena. 6. Idem voor de bouw van een zestal energiezuinige woningen op een perceel aan de Mieden te Wartena. 7. Voorstel met betrekking tot de F.A.F.K.-notitie "Naar een gemeentelijk anti-fascisme beleid". 8. Voorstel tot wijziging van de parkeerexcessenverordening. 9. Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de uit voering van een verkeerskundig onderzoek te Irnsum. 10. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van onroerend- goedbelastingen. 11. Voorstel tot wijziging van de bedragen, bedoeld in artikel 47 der Kleu teronderwijswet voor het jaar 1981. 12. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening 1982 van de Stichting Recre atieoord Yn'e Lijte te Grouw. 13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het uitvoeren van "groot" onderhoud aan de Master Wielsmaskoalle, de Trije Doarpenskoalle, It Roefke en de Finne. GEMEENTE IDAARDERADEEL Nr. 1349.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1