Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 30 september 1983. Raadsvergadering. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de ge meenteraad, te houden op 11 oktober 1983 om 19.30 uur in het gemeente huis te Grouw. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. Agenda 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september 1983. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot opheffing van de stichting Friesmahiem. 5. Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor het verharden van het pad tussen de beide voetbalvelden op het sportterrein te Grouw. 6. Voorstel tot het vaststellen van het algemeen en uiteindelijk verslag 1982 van het sociaal-cultureel werk in de gemeente. 7. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake de ziektekosten voorziening voor ambtenaren. het 8. Voorstel tot huur van/beneden gedeelte van het pand Drachtsterweg 2 te Grouw ten behoeve van-het Project Mensen Zonder Werk. 9. Voorstel tot verhuur van een gedeelte van de door de gemeente gehuurde industrieloods aan de Oedsmawei te Grouw aan de Stichting jongerencen trum de Poask te Grouw. 10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van zoneringsonderzoek op grond van de wet geluidhinder voor een industrie terrein te Wartena. 11. Voorstel tot wijziging van de bedieningstijden van de brug te Wartena. 12. Voorstel tot verkoop van inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld. GEMEENTE IDAARDERADEEL Nr. 1875.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1