- 2 - Vervolgens stelt spreker aan de orde punt: 1Notulen van de vergadering van 20 september 1983. Mefrou Faber seit nei oanlieding fan side 6, dat yn de 5e rigel fan ünderen de wurden "Dat argumint" ferfongen wurde moatte troch "It argumint fan de fraach nei wenten". Met inachtneming van bovengenoemde wijziging worden de notulen vervolgens vast gesteld. 2Ingekomen stukken. - De hear Bouma seit, nei oanlieding fan punt 1, dat syn fraksje it ütstel fan de mearderheid fan it kolleezje stipe jout wat it stanpunt oer Woensdrecht oanbelanget. Fierder wurdt der op in oar punt yn it brief fan it I.K.V. net yngien. Dat is it fersyk oan ried en kolleezje om de aksje fan 29 oktober o.s. by de boargers oan te priizgjen. Syn fraksje wol dêr wól op yngean en hat dêrom it folgjende ütstel. Om't der yn dizze gemeente dochs nochal wat omtinken jün wurdt oan de matearje oer de kearnwapens - b.g. it beslüt om de gemeente kearnwapenfrij te ferklearjen - liket it de fraksje fan sprekker goed ta dat de gemeente oer de aksje fan 29 okto ber in publikaasje yn in krante nei eigen kar opnimme lit. Yn dy publikaasje soe dan wiisd wurde moatte op de demonstraasje seis, it stanpunt fan de gemeente Idaarderadiel oer kearnwapens en in oprop oan de boargers dy't de doelstellings fan de demonstraasje stypje, dat ek blike te litten troch nei Den Haach te gean. Mevrouw Van Schaik ondersteunt het voorstel van de heer Bouma van harte. De heer De Wolf zegt het volgende: "Deze discussie hoort o.i. niet in de raad thuis, maar nu dat toch gebeurt, kunnen we niet laten er ook op in te gaan. Wij zijn allen voor vrede. En, naar ik hoop, ook voor behoud van onze vrijheid. En wij maken ons grote zorgen over de enorme en steeds groeiende overcapaciteit aan kernwapens. Toch kan het actievoeren van het I.K.V., als dat nu gaat om steun aan Woensdrecht of een demonstratie als op 29 oktober, ons niet bekoren. In theorie gaat het tegen kernwapens in het algemeen. In de praktijk eigenlijk tegen de defensie van het westen, net als de zogenaamde vredesdemonstratie die ruim een week geleden in Moskou plaatsvond. De internationale politiek is keihard en medogenloos. Als je vrede en vrijheid wilt behouden, en tegelijk wilt komen tot wapenbeheersing, kan dat slechts door onderhandeling. Maar dan wel vanuit een sterke positie. Het ageren van het I.K.V. maakt op ons de indruk slechts de positie van het Oostblok, dat terwijl wij discussiëren alsmaar verder bewapent, te versterken. Deze eenzijdigheid maakt in onze ogen de kans op oorlog en onderdrukking alleen maar groter. Het zal u dan ook niet verbazen, dat wij niet kunnen meegaan met de voorstellen van de meerderheid van het college en van de fractie van de P.v.d.A." De hear Terpstra seit it folgjende: "It is foar my teloarstellend dat de ried nochris wer oer kearnwapens prate moat, wylst dat büten har foech leit. It soe net bist wêze as dat oars wie. Om't ik my de pear léste moannen dwaande halde wol mei saken dy't de gemeente wol oangeane ünthald ik my fan in petear en folstean mei in stimferklearring. Ik haw der kennis fan nommen dat koartlyn dêrjinsen yn Siberië 269 minsken öfmakke binne. Ik haw derby merkbiten dat der yn 1500 jier net folie ferskil kommen is tusken de Hunnen fan Attila en de Russen fan Andropov. Boppedat is it my opfallen, dit yn tsjinstelling mei inkele foaroansteande P.v.d.A.- minsken, dat dit barren gjin feroaring brocht hat yn de sjenswize fan de mearder heid fan it kolleezje. Ik haw my óffrege wat der noch barre moat foar guon minsken

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1