V grouw, 9 NOV. 1983 Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Raadsvergadering op 28.11.83. Hierdoor verzoek ik u ermee rekening te willen houden, dat op 28 november 1983 te 17.00 uur een extra verga dering van uw raad zal worden belegd, ter behandeling van een tweetal spoedeisende onderwerpen, te weten: 1Vaststelling van enige door de gemeente Boornster- hem toe te passen belastingverordeningen; 2. Vaststelling van een wapen en een vlag voor de ge meente Boornsterhem. De burgemeester van Idaarderadeel, Copieraadsnotulisteconc. 0 BURGEMEESTER IDAARDERADEEL 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1983 | | pagina 1