ceuwaAer^meenscljdji lcqwutsla- ft'njfoScfioifj/ra Krantsje. Dus regelmatig nunr het Gemeen tearchief voor bronnenstudie (politierappor ten van 30jaar lerugl en het te leen vragen van documenten die voor reproductie mee moesten naar de Grote Kerkstraat. Daar was de onvolprezen clichéfabriek Clieheks, eigendom van Erven Kouniuns Smeding en gedreven door de heer Segenhout sr. Daar stonden de reproducEtecamera's waaronder de meest kostbare stukken uit het Gemeen tearchief hebben Re legen. De opnamen kwa men Op zinken platen die dour allerlei che mische bader tot een cliché werden omge vormd. Die ctiché's werden opgenomen in de pagina vormen van lood om ais foto's op het krantenpapier te worden afgod mkt, Druk ken gebeurde bij drukkerij Ros en Co aan de Blccklnan en zo ontstond elke veertien da gen 't Kleine Krantsje. Tegenwoordig ondenkbaar dat er zomaar kosthare boeken en platen hot Gemeente archief verlaten. Maar de heren Dolk en Van Lennep op de zolderverdieping van het stadhuis, waar toen het archief huisde (en misschien ook dra. De Hoos wel, maar die was altijd in zijn donkere tussen vertrekje bezig met wetenschappelijk werk...), waren zo goed om ten behoeve van publicaties mee te werken. HeL maakte 't Kleine Kruntsje samen niet veel uniek materiaal dat Sehoustra zeifin bezit heeft tol een prachtig geschrift dat in binnen- cn vooral o<J.k bui tenland, werd verslonden. 't Kleine Kruntiye schreef overigens voor een groot deel 'zichzelf*. De lezers werden in boe ie ji da verhalen weer geconfronteerd met hun jeugdjaren en wisten vaak veel nieuwe details hij zo'n Verhaal te voegen en zij di- den dat met ingezonden brieven maar al to graag. Vele lezers kwamen ook niet de mooi ste illustraties, ansichtkaarten of familie foto's naar de Vredeman de Vriesstraal. Eigenlijk hoefde er geen einde aan 't Kleine Krantsje te komen want tenslotte is or steeds weer een nieuwe generatie die met nostalgische gevoelens te ragde rikt aan zijn jeugd on daar horen ook woei' plaatjes hij. Maar 't Kleine Krantsjo was zo verweven met z'n oprichter dat toen Fentio Schoustra eind 1997 zijd Pcn ÜÜT1 de wilgen hing er met dc beste wil geen opvolger te vinden was. Nu 33 jaargangen kwam er een eind aan 't Kleine Krantsje voor Leeuwarden en de wereld er omheen. avonden in de Beurs, zukenbeurzen, jeugd- manifestaties elci naai' een tijdschrift met veel gemeentelijk nieuws. Plannen voor nieuwbouw, ontwerpen voor bruggen en ge bouwen. waren inde ontwerpfase al te zien in de Leeuwarder Gemeenschap, De ge meente tijk begroting werd er jaarlijks in be sproken in oen echt Kuipcriaanso aanpak van in plakken gesneden koek of in partjes verdeelde pannen krieken, Meer een voor lichtingsblad met aandacht voor het heden daagse en toekomstige Leeuwarden in te- ge nsteii in g tot 't Kleine Krantsje dal onver minderd hel Leeuwarden van vroeger bleef beschrijven en uitbeelden. Then de uitgever de Leeuwarder Gemeen schap de wacht aanzegde was een belang rijk voorlichtingskanaal verdwenen. De Voorlichters aan het Raadhuisplein broed den op nieuwe mogelijkheden. Die deden zich in 1970 voor tuen uitgeverij Mi edema en Co aan de N lea weburen bereid bleek een huis-aan-huis tijdschrift uit te geven, waar in de gemeente Leeuwarden (togen een Hi li ke betaling» zijn voorlichtmgahoodschap kwijt kon. Er werd een redactiecommissie gevormd bestaande uit W,H. Kuipers, K. Sikkema, zakelijk directeur van de Fryske Akademy en oud redacteur van de Leeuwarder Gourant, H. King-anms, docent -w/vr rm ÈEUWARDEN IN FEESTTOOI f OFFIC :E1l rlöCHHBI VÖOfi Bf WUS Htl ln| II MFTEM1U Jou Ljouwert De Leeuwarder Gemeenschap was in du ze ventienjaar van zijn bestaan veranderd van een blad niet interessante artikelen over L00 jarige spoorlijnen, de geschiedenis van Leeuwarden on van een verenigingsblad vuur alles wat de stichting Leeuwarder Gemeenschap allemaal organiseerde idaiiB-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 10