ANTIEK VEROVERT DE WERELD antiek „Koopman binne die doofpots (es wel eebt oud? „So oud ban jou niet ivudde juffrouw antiek Lfovat^tA, T en publicist in o h, het Friesch Dagblad over schilderkunst en cultuur en als vierde man schrijver dezes. De redactie kwam met de naam Uw Leeuwarden. 'Uw' komt in de naam van de stad immers ze mooi voor. Sikkoma bedacht dat die grap ook in het Fries opgaat en zo luidde de tweede naam van het blad -Jou Ljouwert, Uw Leeuwarden beleefde vanaf oktober 1970 tien afleveringen als kwar taalblad. De frequentie van viermaal per jaar zal er zeker toe bijgedragen hebben dat de advertentieomvang achterbleef en Miedetna er in december 1972 een punt ach ter zette. Uw Leeuwarden/Jeu Ljouwert berichtte on der andere met een foto over de samenstel ling van het College van B, en W. Brand- smat Tiekstra, Heet la. De Jong, Ten Brug en Weide en gemeentesecretaris P.P. de Jong); over de aanstaande verbeteringen aan de Harmonie; het talenpracticum van de Fryske Akudemy en de toekomstige wijk Camminghaburen. Tekenaar Zantman maakte een vogelvluchtperspectief van Trio tel en er werd bericht over de Kunst- weken die in die lijd Dpgeld deden. Zoals gst- achreven in december 1972 was hot alle maal voorbij en mocton we ons vandaag de dag redden met Aan de Grote Klok-pagina's en Kennisgevingen in het blad Huis aan Huis. Inmiddels zyn we aan ons nieuwste medium begonnen: een website op het inter net, Tiiden hawwe tilden. Riidaétlttj ftdrniimUrnlIa tin adv* irttnUefiidtl irifl s VrftCtoman da Vri«utr*«i 1 n. cl. Fm mn kade Telefoon 20302 Föffoirï»98 10 62 Bfi r.fc röEp.fcl'ö i R lUlfel soribank Armtardjiin'iicho BenV N.V 'T KLEINE KRANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Een uitgave vair Fanno Schoustra'f Publiclteitikonloor Vredeman de Vriesslrodl 1 aan de Emmakade Leeuwarden Aboppsffianiipriiji I 2.90 p«r hall laar I 1*8(0' p®r Jiar v. li, buHanltitid I 7.&0 par j«ff lotaa mumrnart 40 cani EERSTE JAARGANG - NUMMER 9 VtrfEhym venman! In d* dagen 27 JANUARI 19Ó3 De prijzen van hel anllek blijven stijgen, llel gaal de antiquair vont de wind, maar van ccn gouden tijd is geen sprake, Als vrijwel alle bedrijfstakken pikken de antiquairs een graantje mee van de Welvaart. De handelaars zitten echter met een zorg: de voorraad Is steeds moeilijker nan te vullen, de arlikelcn worden schaarser duordal de mensen alles wal maar naar anllek .rulkl' slevig (huis houden. Voor een antiquair Is hel echt en toer geworden een mooi ding le bemachllgen 1 Enkele jaren geleden slaagde een sjacheraar er nog wel eens in om bij een boar lussen een lioop rommel lets van waarde te vinden. Dit ging dan Iegelijk mei de grote partij ..lompen en oud-metaal" de deur ulL De vele publicaties in tijdschrif ten en kranten over de toenemende belangstelling voor anllek (vooral van buiten landers) hebben de mensen echler de ogen geopend. Voor 'Je voddeman' tillen weghun Li, rijn «Ie dingen dir waardevol kunnen zijn «port CeleCd. De kranten zorgden er ook voor, dat spulletje* uil Grootmoeders pjd in de be- lonjc.rrlllmf kwamen, het ge volg was dat tie vraag steeg, maar hel aunhod bloef ten achter. De enige mogelijkheid ints Itv t,- krijgen hij ,U: nr- Uvlouv burger is ruilen, Voor at sommige dekenventers hebben hier een handje van Wanneer rtn bwbs vrouw niet hw|ilwtl| ii, stelt de dekrn- venter wet cenr voor z(Jn uit Denemarken. KwctL™ en Amerika kochten enkele ja ren celeden meubels (vooral ronde tafels met gedraaide pool) uit Beppe's tild mei wagonl adiri Ren tegelijk. De ennnr.c vraaR nnar oud heden hoed ook veel imitotio in do handel gebracht om ric hnngcT le stillen. Allts is er in nieuw-oud le krijgen en de namaak is vonk perfekt, dal ren l«k het niet meer kan omlérséhelden. De prij- :rh «preken !-hter r aak kla re tnnl, ivani wie drukt een koopje ie hebben gebod ikmrlral hply^Sfijp flrLitaM rlnnr

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 11