Oproep an (oud)Liwwadders üt 't Iesbaankwattier Lègc jou wuttels oek ine Houtstraten, in't groat of klein vierkant, in'e lesbaanstraat, de Rlekerstraat of de Westerstraat, de Runia-, Keimpemu- of Dekaniastraat, in'e Spanjaardsstraat of dc Camstru straat, of in één fan'c feule dwarsstraten, sloppen en gloppen tussen ut Rengerspark en'e Dokkumerce, dan binne jou fan harte welkom op'e reünie fun'e oud-bewoaners fan deze wiek. Feule rechtgeaarde Liwwadders hewwe hier ut eerste levenslicht anskouwe maggen, soos befobbeld Liwwaddenkenner Hendrik ten Hoeve, of gaven op iets helegener leeftied kleur en fleur an'e wiek. Om 'r mar een paar te noemen, wie herinnert 'm niet 'Slappe Wessel' dy't je op Koaninginnedag steefast een strikje probeerde ati te smeren, 'Ouwe Hart' met sien orgeltsje, en niet tc fergeten Bonne 'de skeresliep' en Bouwe Westra 'dp papegaai? Oek mensen as ut froegere twee- deku nierlid Jakob Vellenga hewwe hier hun foetsporeii achterlaten. Stuk foor stuk mén sen dy't de buurt sien kleur en warmte ga ven, oek al was't faak gloepende koud en wadder gien braad up'e plank. Wie het niet in dy beruchte 'echte' winters fan froeger sien eerste wankele streken op houtsies op'e enige echte lesbnan dy't Liwwaddcn riek was setten of hele sunda- gen lang deurbracht in'e speultuun tu 't Rengerspark? Slagharen suud'r niet hij in't skaad staan kenne. Ménsen dy't hier dierbare herinnerings an hewwe en nog'es wat bijprute wulle, kanne sich opgeve bij: Hans Hannema Stadhouders ta te 14 892fi AE LIWWADDEN Tillefoan: 0Ü8-2671627 Ut leil in'e bedoeling om op'e eerstkommen- de 9 juli, foorafgaand an de groate Liwwad- derdag, dy't oek diesclfdo dag in ferban met Seumer 2000 plak ficne sal, een soarl fan generale rippetiesio 'onder oans' in 'Salen Skaaf te houwen, Antroude wiewen en ke rels magge oek met komme, at se sich mar op'e flnkte hou we en sich niet bemocic niet saken waar't allenig lesbaankwutlierdcrs ferstan fan hewwe. IJübaunMraal rond 1950

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 12