Hekwerk Douwn Keizer Hij de herinrichting van de Nieuwestad wijn de hekken langs de gracht gesneuveld. Protesten mochten niet baten, Daardoor werd mijn aandacht gewekt. In mijn jeugd stond Leeuwarden vol met hekken Waarom eigenlijk? Waren zij er, omdat zij noodzake lijk waren? Of waren smeedijzeren hekken een modegril? In een slaperig stadje kijken de inwoners vast niet. goed uit hun ogen. De hekken langs de grschLen hadden een beschermen de taak- Vooral hy dn bruggen wont daar trad misschien enig gedrang op. Verlaate- brug. Prins Hcndrikbrug en de Eerste en Tweede Kanaalhrug waren alle voorzien van mooie, krullerige brugleuningen, die tol op rle walkant werden Yorutgezet. Alleen de Eerste Ka naai brug is bewaard gebleven, maar do oude brugleuning is vervangen door een kale railing. Naarmate de gracilis- wallen minder voor laden en lossen werden gebruikt, werden zij meer en meer van hek werken voorzien. Het robuuste hekwerk langs een deel van de Ooslergrachtsw'al en bij de Beursbrug wus erg fraai. Helaas is al leen de Beursbrug nog aanwezig. De laag by de promise hekken langs rle grachten die auto's voor een duik moeten boboeden, mo gen wat mij betrcll, direct verdwijnen Ik voel my nog altijd gefrustreerd, dat ik als jongen niet tot die durfallen behoorde, die daarop durfden te balanceren Misschien kan dan door minder onderhoudskosten het parkeertarief omlaag. Uiteraard waren alle parken voorzien van vorstelijke hekken, die hij intredende sche mering werden gesloten. De vrees bestond dat einders het gras met onbetamelijke be doelingen betreden zou worden. Elke ande re overtreding werd zonder blikken of blo zen op verbodsborden vermeld. Het gazon werd nog dooi1 een laag hek beschermd. Dat bestond uit een groen geverfd hoekijzer (waarom eigenlyk? Om kinderen te beletten erop te gaan zitten? t Ook elk plantsoen van enig aanzien werd ermee afgeschermd. Natuurlijk zijn al deze hekken verdwenen en mogen gazons vryeiijk worden betreden Om er de hond uit te laten. Andere, vaak hoge hekken waren wellicht bedoeld om het opdringerig volk up een af- stsmd le houden. Bovendien werden zjj vaak gebruikt om de eigen status te etaleren en werden dan opgesierd. Zo bezit de oude be graafplaats, waar vele notabelen rusten, een prachtig toegangshek, vervaardigd door de firma Mohrmann. Fraaie hekken treffen wij aan hij het Sint Anthony- en hot Gahhem a-Gasthuis. Andere hekken waren te vinden voor het Burmaniahuiö, Do Harmonie en het Gerechtshof. Gelukkig is hot hek bij hot stadhuis nog aanwezig. De eenzame boom op liet Raadhuisplein, die ge- planL is ter ere van de kroning van Koningin VVilhelmina en die vast een grote aantrekkingskracht uitoefent Dp twee en vierbenige wildplassers, zal immer door een hek tegen hun vochtige bedoelingen be schermd blijven. Ten slotte konden de inwoners met een voor tuintje hun territoriumdriften uitleven en hun dahlia's beschermen met een ijzeren hek. Katten en kinderen waren hun groot ste vijanden Kinderen werden bi Uk ba ar ais doodsvijanden beschouwd, want veel hek ken waren voorzien van botte spietsen en speerpunten. Maar wij, straatjongens, schrokken er niet voor terug en gebruikten die tuinen voor o.a. veratoppertje spelen en braken takken of en rukten planten uit om die te gebruiken hij het oorlogje voeren. Wij liepen by dat spelen toen waarschijnlijk meer gevaar voor lijf en leden dan nu onze KEOR-militaireri bij al die vredesmissies. Do straten staan vol met autoblik- Spelende kinderen ontbreken eu dus zijn ook deze hekkon nagenoeg verdwenen. Hekken behoren bij bet straaLbeold en illu streren een tijdperk. Ik denk dnl wij er voor moeten zorgen dat er een inventarisatie komt van authentieke hekwerken cn dal wat nog resteert bewaard blijft. Prins Hcndrikbrug, 1959

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 14