Het geboortehuis van Saskia, Rembrandts vrouw Jan Faber In maart 1999 werd het Leeuwarder gemeentearchief benaderd door een medewerk ster van -Japan-Euro Promotions B.V. die in o[>dracht van een Japanse televisiepro ducent vroeg of er bij het gemeentearchief ook iets hekend was over Saskia L'lenburgh, dochter van een Leeuwarder burgemeester en de eerste vrouw van Rembrandt Harmons?- van Rhijn. Zij werkte aan een Japanse televisie-documentaire in het kader vim de 400-jarige handelsbetrekkingen Nederland-Japan. Vluchtig literatuuronderzoek leerde dat hoofdonderwijzer D.J. van der Meer uit Reduzum jarenlang met noeste ijver had ge speurd naar het familieverleden van de Ulenburgh's, Tn 1971 werd zijn speurwerk bekroond met een pnhlicatie van de gene alogie Ulenburgh in het Genealogysk Jierboekje. De genealoog Kutsch Lojenga voegde nog belangrijke feiten (oe in zijn pu- Steendruk fflri Rembrandt van Rijn rnct zijn eerste vrouw Saskia Ulenburg!r. naar een ets mn de meester zelf uit 1636 hlicatie over de familie Van Loo in het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Gezien de volledigheid van hei de artikelen ga ik hier niet ai te diep in op de familiebetrekkingen van Saskia Ulen burgh, maar beperk ik me tot de hoogst noodzakelijke. Saskia Ulenburgh (1612-1642) De-vader van Saskia. Rumbcrtus Ulenburgh werd rond 1554 in Bergum geboren. Hij stu deerde aan de universiteit van Heidelberg en promoveerde in 1578 tot doctor in de rechten. Ongeveer 50 jaar oud, werd hij bur gemeester van Leeuwarden, in 1585 Gedeputeerde Staat van Friesland on in 1597 raad ordinaris in het Hof van Friesland. Rombertus Ulenburgh was een van de laatste mensen die op 10 juli 1584 prins Willem van Oranje in levende lijve heeft gezien en gesproken. Bij onderhande lingen in Den Haag cn Delft trad hij op na mens de stad I .eeuwarden en haar gewest. Die bewuste avond dineerde hij bij de prins, die na de maaltijd door Balthazar Gerards werd doodgeschoten. Rombertus huwde vóór 1591 met Siuckien Ulekedr. Aesainga, Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, van wie Saskia - ge doopt op 2 augustus 1612 - do jongste wns. Na het overlijden van haar vader op 3 juni 1624 - haar moeder was vijfjaar daarvoor overleden - werd Saskia toevertrouwd aan de zorgen van haar zwager dr. Gerryt van Loo en haar oudere zuater Hiske Ulenburgh. Op 22 juni 1634 trad Saskia in Sint Annaparochic in het huwelijk met de uit Amsterdam afkomstige kunstschilder Rembrandt Harmensz. van Rhijn Aldus Van der Meer in 1971, Bloekhuyster piep Hoewel Van der Meer in zijn artikel melding maakt van de aankoop in 1595 door Rombertus Ulenburgh van een huis hij de 'Bloekhuyster piep', laat. hij de lezers in liet ongewisse over de exacte lokaiic van dit pand. Wel spreekt hij het vermoeden uit dat Rombertus en de zijnen dit pand jarenlang moeten hebben bewoond en dat Saskia in dit huis geboren Zou zijn. Volgens Van der Meer was het pand evenwel niet eenvoudig Saskia Ulenburgh, 1612-1642 LfOVOrStvu

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 15