fff I De doopinschrijving op 2 augustus 1612, onderste tegel vati Stiftke Ulenburgh (N.H. Doopboek 1603-16121 te lokaliseren. In liet zogenaamde Schoor- steengeldregister - een uit 1606 daterend register waarin de opbrengsten van een be lasting op schoorstenen werden geregis treerd - wordt 'mynheer Wijllemborg' als ei genaar-bewoner van een hois in Keimpcma- espel vermeld. Vooral de vermolding 'bij de Blockhuysterpiep', en de situering in Keim- pema-espei maakte mij nieuwsgierig. Om dat ik nauw betrokken was bij de organisa tie van de Open Monumentendag in 1998, waarbij o,a. panden aan het Blokhuisplein te bezichtigen waren, had ik uitgebreid on derzoek gedaan naar de bewomngsgeschie- denis van Blokhuisplein 18, Bij het terug volgen van éen gebouw' in de tijd moet vaak worden teruggevallen op koopcontracten van belendende percelen, omdat die de na men van de eigenaren van de huurpanden bevatten. Zodoende had ik al in 1998 de hele gevelwand van het Blokhuisplein en een deel van het Zwitserswultje in kaart ge bracht. Hoewel vooral hij de hoek van het Blok hui spie in en het Zwitsers wat tje veel panden werden aangeduid met 'gelegen bij de Blokhui sterpijp', kwam de naam van Rombertus Ulenburgh niet als eigenaar van een van deze percelen voor. Aangezien het hiervoor aangehaalde Sehoorsteengeldre- gistcr wel degelijk een logische volgorde kent - namelijk de route die de belastingcol lecteur liep werd al snel duidelijk dat het pand van Ulenburgh in de onmiddellijke na- hijheid van hoek Zwitserswaltje-Blokhuis- plein moest worden gezocht en wel nabij de pijp die het Blokliuisplein tot 1894 met het straatje de Ossekop verbond, Nadere be schouwing van het reeds door Van der Meer genoemde koopcontract van 1 maart 1595, leerde dat het bewuste |>erceel zowel ten noorden als ten zuiden belendende percelen kende. Zonder dat er in het koopcontract sprake was van een straat ten westen, rees, gezien de noord-zuidrichting van de bebou wing, al vrij snel het vermoeden dat het ge- De Druifstreek omstreeks 1660 met geheel links de bebouwing op het achtererf van het perceel Ossekop 11 (foto: Eduard Fuchs) -F"'"" -^*1 irvxnF- 7'f.V- \<i, r ~"1 j j-r rfu*- jV' (po 1TlH -pr>- -• ""l"1 1 1 V- Sk- cvpm t gekift» 7 i-\vC- CVew -forroC r'\. ■rS, O J 7 -^v u W - l~ V p* ■^jpv» "TV*. 11r t-W i" 1*1'. i (3 fctov-t.r J I .Hüiinnw i MrS

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 16