GEVEL Lcovarjt*, Aggaeu.s vim Hamorsler. Het huis lijkt dan nog dezefde indeling te hebben. Ook won- neer de erfgenamen van laatstgenoemde in 1738 de woning verkopen aan Colonel Eelco van Glinstra, lijkt met een koopsom van 500(1 goudgulden de waardevermeerdering binnen acceptabele grenzen te liggen. De beschrijving van het interieur is uitgebrei der maar de hoofdindeling is nog steeds die van 1682: boven de begane grond één ver dieping en een zolder. In 1795 lijkt het erop of het huis in waarde is gedaald. Arend Johan van Glinstra koopt drie vijfde deel van het huis van de mede-erfgenamen van zijn ouders. Hij betaalt daarvoor 2002 goud guldens terwijl omgerekend de totale waar de 3337 goudguldens bedroog In 1811 werd het pand door de erven van Arend Johan van Glinstra overgedragen aan de echtelieden Jan Thomas Ferdinand Huguenin, destijds Mnire van Sonnega, en Lamberdina Henrietta Hubcr, beiden woonachtig te Wolvega. De weduwe ver kocht het huis op haar beurt rond 1834 aan de goud- en zilversmid Pieter Adama H-Jzn. Hy verwijderde hoogstwaarschijnlijk, gelet op de neociassisistische stijl van de gevel- lijst, de topgevels en liet een 19de eeuwse lijstgevel aanbrengen. De befaamde teke naar en schilder Willem Bartel van der Kooi. van wie nog vele fraaie stadsgezichten op het Gomeentearchief en het Fries Museum worden bewaard, huurde liet huis tot ca, 1833. Grietje Adama werd in 1888 de nieuwe eigenaresse. Zij sloopte hel bouwsel dat aan de oostzijde van de tuin aan de oude Herengracht lag en dat als werkplaats van Pieter Adama had gediend. Een metamorfose Nadat de gracht in 1894 was gedempt word, om een betere rooilijn te krijgen een strook grond van 190 m' voor 680 gulden aan de stad overgedragen. Vanaf 1897 werd Ossekop 11 gebruikt als kantoor en maga zijn van de Leeuwarder Waterleiding Maatschappij. Daarna was het pand nog enige jaren in ge- hruik als was- en strijkinrichting. In 1921 werd het zusterhuis van het nabijgelegen Stadsziekenhuis. Bij een drastische verbou- FYagment van de verbouwütgstehening van het perceel Ossekop 1J uit 1920, waarop weergegeven het frontaainiciu van voorde verbouwing wing kroeg liet gebouw een extra verdie ping. Daarmee is de oorspronkelijke inde ling helaas volledig verstoord. De toenmali ge directeur van Gemeentewerken schreef over de verbouwing; 'Het maken van een keldertje van gewapend beton, een verwar mingskelder met brandstofberging. Op den beganen grond; een portaal met garderobe en vestibule met trap, ontbijt- of conversa tiezaal, keukentje en W.C., en 2 slaapka mers voor te zamon bedden. Op de verdie ping: trap. badkamer, leerkamer, W.C., 3 ka mers elk voor één bed en 2 kamers elk voor 2 liedden, Op de 2e verdieping: trap. WC.. 2 kamers met elk één en 2 kamers met elk 2 bedden. Voorts een dienstboden kamer ho ven de badkamer', In 1921 heette het, dat het gebruik van het gebouw zeer goed aan zijn bestemming voldeed: 'Van een oud uit gewoond heerenhuis is e«n vriendelijk en gezellig tehuis voor het verplegend perso neel gemaakt'. Dat het voorkomen van het pand in 1920/21 een ingrijpende metamor fose onderging, valt eveneens te constateren als wc een panorama foto uit 1877 van Gerharda Henrietta MaUïjsscn (1830-1907) vergelijken met een panoramafoto uit de ja ren zeventig van de vorige eeuw. Vóór 1920 telde het gebouw boven de bega ne grond nog één verdieping met daar boven een zolder voorzien van twee dakksyuiten. Wat bouwhoogte betreft, viel Ossekop 11 bijna geheel in het niet by buurpand num mer 9. Het huidige dak heeft een centrale dakkiyuit en links bevindt zich een zijka juit. Tuch zijn de verbouwers niet geheel voorbij gegaan aan de historische kenmer- J7 4 '4 r r I L 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 19