Lcovae^ kon van bet exterieur. De bom amnio kroon lijst mot een geprofileerde dakgoot op een reeks klossen lijkt omhoog gebracht. Ook aan de achterlij de toom bel pand onmis kenbaar zijn 16de ceuwso oorsprong, waar bij de gehandhaafde dubbolo dakconstructie verraadt dat hier (wee panden hebben ge staan. ooit in opdracht van Rombertus Uylenburgh un één woonhuis verenigd. Het destijds van het Old Burger Weeshuis aan gekochte pand toont aan de achterzijde nog het uoi'spronkelijke Itide eeuwae kruisven- Ster, lij het. dat het is herplaatst op de nieu we verdieping. Het buiten muurwerk van hel dubbelpand is tot aan de eerste verdie ping opgetrokken uit ruim 50 centimeter lange en 9 centimeter dikke kloostermop pen. Het is niet geheel ondenkhnar dut hier bouwmaterialen ijjn hergebruikt die na de verwoesting van de Uniastins in 1198 <>p het slinsterrcin zijn blijven liggen, dan wel oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt Van de fundering van deze sterkte Toen in 1526 dit terrein door de stad aan Hans Cruys en Lenart Huges in verhuur word afgestaan, werd in het huurcontract de bepaling opge nomen dat de huurders het terrein dienden *to slichten ende to boreydeiT. Hieruit mo gen we afleiden dat de grond er toen nog als een puinhoop bij' moei hebben gelegen. Het interieur van Ossekop 11 iaat nog steeds oen duidelijke scheiding zien tussen de twee oorspronkelijke panden ondanks de rigoreu- se bouwkundige ingrepen. Hoewel een dik ke pleisterlaag het metselwerk aan het zicht onttrekt, verraden ontlasting^bogen Imven de doorgangen, dat dragende bui- tenlmureit zijn doni-gebruken. Tenslotte zijn in de achterkamer van het voorhuis nog de oorspronkelijke jnoerbinten zichtbaar waar van er één rust op uen 16de eeuws sleutel stuk. Sedert vorig jaar huizen de bekende straf pleiters Anker Anker in het statige pand. Met hen hebben de oorspronkelijke bewo ners - de raadsheren van het Hei" van Friesland - waardige upvolgers gekregen. Oasekttp 11. 1976

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 20