L C 0 V'duw} ding ftp kom.-L was. Onder de mannen wnren vee! vaklieden, die voor een bepaalde tijd werk aannamen; schilders, metselaars, stra tenmakers. OT zij werkten in een fabriek, stonden op de markt of pingen met groente, bloemen- uf ijscokar langs de deuren, nl naar gelang do ougsL uf liet seizoen.. Ala mid denstanrter kreeg je elke week de zwarte ly-d van -wanbetalerseen treurige statis tiek van de armoE in deze buurt- Niettemin li eerste er op straat volop bedrij vigheid. Het centrum daarvan werd ge vormd door het mot kinderhoofdjes gepla veide Oldehoofeter kerkhof dat volop in ge bruik was als bodenterrein. Iedere lijndienst had er zijn eigen vak, van Bijl uit Lemmer tut Zoer uit Eicon wyk- Hel ia nu bijna niet voor te stellen dat tbc vracht wa ge us duor de Kleine Kerkstraat denderden, ook de toon al grote trucks-mct-oplegger van de ESÏÏE. de Eerste Sn eek Rotterdam Expres. De Kleine Kerkstraat was in die du ne tl niet du straal van de Jeukc winkeltjes', maar van de eerste levensbehoeften: er za ten onder anderen drie bakkers, twee groen teboeren. twee slagers, een kaas- en een vis boer. Alleen de visboer - op nummer 1, aan. hol begin bij de Nieuwcstad, in die lijd Woudsfra, nu Schootstra - heeft het tot op de dag van vandaag volgehouden. Do ande ren hebben hol vroeger of later opgegeven. Twee oorzaken gingen hier hand in hand: de ontvolking van de buurt en de opkomst van het grootwinkelbedrijf. De eerste die het cr voor gezien hield, was onze buurman van nummer 43, groenteboer Sjerp Hoogterp. I lij dreef zyn zaak in het smalste huisje van de straat - misschien we] van do stad waarin ook nog geleefd moest worden. Mot zijn gezin - vrouw en acht kindoren! - woonde hij letterlijk onder rin het souterrain] en boven de winkel. Hij was in 1HS5 het gesappel J/aL en solliciteer de nii'i succes bij Van Dend en lmos in Amsterdam Mijn vader, die in IÖ4G de bak kerij' vnu Hoiieiïuj luid overgekomen, had zich na een moeizaam begin als brood-, koek- en banketbakker gespecialiseerd in banket: '-bin de fïrnot hnkr beter' was de slagzin, geinspireerd op de leus van concur rent Van den Beig op de Voorstreek, 'Win den Berg bakt host", Halverwege de jaren vijftig -ik had na negen jaar net een broer tje gekregen- gooide hy echter rigoureus het roer om en verbouwde zijn zaak tot au tomatiek i'Oase"), die overdag veel klandizie trok van het bodencentrum en het'3 avonds laat moest hebben van liet uitkomen vun de cafés. Achler ons runde Wicgcr van Dleef naast zijn vermaarde staan kroegje café De Püort van Dléef in het Sint Jobsleen zat café Sonncga en in de Ba gij nest raai. op de hoek van de Bollemanssteeg café De Jong. Mijn moeder kon echter niet tegen dit nachtleven, toen dronkenschap ook al ge paard ging met zinloos; geweld, wat onder andere betekende flat de grote spiegelruiten regelmatig sneuvelden. Dp politie maakte tot het vallen van de avond drie keer daags een ronde per fiets;, maas- liet zich daarna niet meer zien. Dit leven tussen angst en er gernis was op den duur onhoudbaar. In 1959 heeft mijn vader de zaak verhuurd en ia hij zelf in loondienst gegaan, het laatst eri langst bij bovengenoemde Van den Berg, Wij verhuisden, ik zat inmiddels in de eerste klas van de gemeente hbs, naar dc EUsabethatraat. Flutterhoekers Als kind deukje dat de dingen zijn zoals ze zijn en altijd zo zullen blijven. Maar in uiyn geval viel die illusie snel in duigen: «Hes rond de Oldehové veranderde in rad tempn. En dal veranderen betekende vooral dat er veel -herdween. De buurt lag er eind jaren veertig, begin vijftig bij nis een rottend ge bit, Ai in dr jaren dertig stond zy op de no minatie om te* worden gesloopt, maar de oor log haalde oen streep door de rekening. Na de oorlog voltrok de sanering zich geleide lijk. Hut wachten was op nieuwbouw - eerst in de Linnaeus- en Marathonstraat bij hot Hel Sint Jobsleen in 1961 met up de h<x>k het logement rum Sonnegü tfnio; Rb- Sehoustra}

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 24