Een eeuw geleden rJan Faber In de eerste aflevering van deze rubriek een selectie uil de ring- en nnchtrappor- ten van de Leeuwarder politie, vnn mei 1900. di 1 mei 22.30 u. Rapporteert de brigadier Stevan, (Int liet spreken in de vergadering, in de zalen vnn Visser, gehouden door de sociaal-democrati sche arbeiderspartij, in orde ia geëindigd. Spreker was Ds, van der Heide van Engelum met het onderwerp 'de 8 urigeu nr- Iwidsriag*. Circa 300 bezoekers waren aan wezig, wo mei 21.30 u. Wordt door de politiedienaar Ras en Binksma aan het hu re au gebracht Evert Pasveer, geboren IR maart 1876 te Oosthem, wonende alhier iloedemaker- steeg, arbeider, die, onder den Invloed van sterken drank, twist zocht met andere per sonen in de Kleine Hoogstraat. do 3 mei 03.30 Dour den politie dienaar 2e Klasse Van der Heide bevonden dat de vuordeur van hel huis, bewoond dooi' de manufacturier C. Pladberg aan de Nieuwestad alhier, open stond. Na de bewoonder gewekt, te hebben, die te kennen gaf niets te missen, en dat de deur gift teren avond vergeten was te slui ten, is dezelve duür hem gesleten. do 3 mei 21.13 u. Liep een gerucht, ais zuu aan den Stien- aerweg alhier brand zijn uitgebroken. Bij onderzoek bleek dat aan een boerderij aan hut Jelsumer binnenpad, vermoedelijk die van Jan Swart. eenig vuurwerk was afge stoken. De brandweer was uitgerukt- Wordt morgen nader underzucht. vr 4 mei 22.00 u. Nachtverblijf verleend aan: f. Pie ter van Dijk, geboren te Behingen 17 Januari 1861, klecdcrcnnmkor, gedomici lieerd te Menaldum, zonder werk en vaste* woonplaats; 2- Lieu we Hiemstra. geboren te Jorwend 8 Juli 1847, wonende te Jorwend, arbeider, die geen geld heeft om zich een onderdak te verschaffen. za 3 mei 23.00 u. Nachtverblijf in de passan te nkumer ver leend aan Pïotcr van Dijk (zie vorig nachtrapport) zo 6 mei 00.00 u. Rapporteert de politiedienaar 3e Klasse Van Nuggeron. dat hij in de WissesstraaL in be schonken toestand heeft aangetroffen en naar huis gebracht By beren Landstra, puin- schipper, wonende aldaar. zo 6 mei 05.30 u. Rapporteert de politiedienaar 3e Klasse Mandemaker, dal hij heeft bekeurd Hermanns Fronzen, koopman, wonende Weerklank, die eene handkar van de verbo den zijde de Amelandstraat in reed van af de Nieuwekade. zo 6 mei 22,00 u. Klaagt Jilke Poslma, oud 20 jaren, tamboer der Infanterie, alhier in garnizoen, dat hij eve ntevorens is geslagen door een per&oon ■.dien hij niet anders kent dan hij zijn voor naam Klaas i en wel in de herberg van Dijkstra Het Blauwe Huis' aan den Huokstersingel alhier, Postma zal morgen terug komen indien hij vervolging wpnscht. ma 7 mei 01.00 u- Rappürtcert de politiedienaar Van der Ploeg, dat hij hedenmiddag ''niet in dienst zijnde) heeft bekeurd voor het spelen met geld aan dc openbare straal. Zaailand. Cornells Kruis, oud 13 jaren, wonende al hier Wirdumerdijk no, 26. Evit tekening can Ids Wiersma uit 1924 van de voormalige Hoofdwacht aan het Üouver- neursplein, tof in dn jaren dertig Hoofdbureau van Politie en tegenwoordig weer in gebruik als politiepost 'Binnenstad' LfOVOr^tJ*,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 28