Nieuws van monumentenzorg Li0VAin)tA, voor het hout van de kapconstructie gekapt zijn. Delen van de eiken kap blijken tot het oudste idertiendc-eouwse) bout te behoren dat in Friesland nng in historische gebou wen aanwezig is. Een grondiger bouwhistorisch onderzoek dan in Swichum wordt dit vooijaar uitge voerd in het zogenoemde Paterslniis aan de Bagijneatraat. Dit onderzoek» ter voorberei ding van een restauratie en verbouwing, is vooral gericht op de uudste, laat-middel- eeuwse bouwfase, toen het pand met de als kapel gestichte, belendende Westerkerk deel uitmaakte van het kloostercomplex van de Grauwe Begijnen. Hot afgelopen jaar is hel gebouw aan de binnenkant met hulp van vrijwilligers reeds ontdaan van z.acht- boardwanden. Hierdoor zijn de vroeg-zes- tiendo-eeuwse constructie en allerlei inte ressante muursporen in bet zicht gekomen, waaronder een doorgang naar het kerkge bouw. Bouwprojecten Op korte onderbrekingen na hebben de lo pende bouwprojecten die mede onder toe zicht van monumentenzorg staan.de afgelo pen maanden nauwelijks hinder ondei-von- den van winters weer. Het herstel van café Blauwhuis op de Hoekstersingel nadert vol tooiing evenals de restauratie en verbouw van Kleine Kerkstraat 5-7 waarin drie huurwoningen gerealiseerd wol den. Grote Kerkstraat 22, een van do aanzienlijkste stadshuizen in Leeuwarden uit de tweede helft van de negentiende eeuw, wordt ver bouwd voor een andere doelgroep: op de ver diepingen komen twee luxe koopapparte- m en ten boven kantuorruj mten op de begane grond. Kond heL tijdstip van verschijning van dit nummer vangt voorts de restauratie van Droevendal 1 aan - in het verticaal te splitsen pand, vroeger Blijf van m'u Lijf huis, komen twee royale koopwoningen - en begint de ingrijpende verbetering van Beijerstraat 4 in het kader van de Wonen boven Wïnkel s-subsidieregelï ng. De meest belangwekkende restauratie voor Leo van der Laan Leeuwarden verstevigt dit juar haar po sitie als nionumontenslad. Op verzoek van de gemeenteraad wijst de minister in de lo«p van 2000 zo'n 120 nieuwe mo numenten aan, allerlei jonge zaken uit de jaren tussen 1850 en 1040. Nieuwe monumenten L'it dezelfde periode draagt de gemeente ook drie stadsgezichten ter bescherming bij het Rijk voor. De voordrachten zijn onder deel van een landelijk project dat al jaren loopt en in 2001 afgerond wordt. De rijks monumentenlijst zal dan van 4-1.000 objec ten ntiar 60.000 gegroeid zijn, overigens maar een fractie von alles wat er ooit in Nederland gebouwd is en nog staat. Leeuwarden komt mot 440 objecten en het waardevolle gebied van de binnenstad al goed voor de dag als schatbewaarder van gebouwd historisch erfgoed. Op een fictieve lijst van grootste monumentengeinecntcn neemt de stad een respectabele plek in tus sen de vijftien en twintig. Onder de nu te be schermen zaken horen de Mercuri us fontein, het Rengengnrk en woningcomplex Oud Eigen Brood Bovenal tot de opmerkelijkste. Voorts worden onder meer de gereformeerde Pelikaan- en Koepelkerk en de roomskulho- lieke Dominicus- en Sint Johannes de Do- perkerk, herenhuizen aan de Emmakade, Groningerstraatweg en Hnriingoratrant- weg. en volks- en middenstandswoningen in de Hollanderwijk, de buurt van de Bildtsostraat en aan de Steijnstraat 'zalig' verklaard. De nieuwe stadsgezichten zijn diezelfde Hollanderwijk, het Nieuwe Kanaal-gebied en de westelijke en noordelij ke singelrand om de binnenstad. Momenteel worden samen met uitgeverij liet pand Breedst raai 44 gebouwd co. 1903 in vernieuwingsstiji, onlangs voorgedragen als monument tfoto:AfdAf on u men tenzorg Leeuwarden) Waanders in Zwolle voorbereidingen getrof fen voor een boek over de jonge bouwkunst en stedenbouw in Leeuwarden. Onderzoek en publicaties Over de geschiedenis van het kleine dorp Swichum is eveneens een publicatie in aan tocht. De directe aanleiding is de in 1998 voltooide lastauratie van het prachtige ro- mano-gotische Sint Nico! aaskerkje en de vondsten die daarbij zijn gedaan. Uit dend- rochronologisch (jaarring) onderzoek door do Rijksdienst voor de Monumentenzorg is komen vast te staan wanneer de bomen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 29