Leo va de architectuurgeschiedenis van Leeu warden en Friesland ia nog niet genoemd: Drnifstreek 63. Architect Piet de Vries bouwde het in 1932 voor zichzelf als woon huis annex atelier Het eigen onderkomen van wat misschien wel de beste Friese ar chitect van de twintigste eeuw geweest is, is vormgegeven in een mengeling van een verstrakte) Amsterdamse School-stijl en ei gentijdse Nieuwe Zakelijkheid die onder meer tot uitdrukking komt in de grote raam partijen van glas in staal. Om liet voortbestaan van hun vaders schepping vei lig te stellen, hebben De Vries' kinderen na zijn overlijden in 1992 een beheerstichting opgericht. Deze stichting draagt nu zorg voor de restauratie. Archeologie ln 2601 wordt begonnen met de aanleg van een parkeerkelder onder het Oldohoofster- kerkhof. De lokatie, al jarenlang in gebruik als parkeerterrein, is van niet te onder schatten heiang voor de historie van Leeuwarden. De stad is namelijk ontstaan uit nederzettingen op drie terpen uit het be gin van onze jaartelling, de dubbele Nijeho- vetcrp en deze Oldehoveterp, waarvan de bovenkant iets meer dan 3 meter boven NA. P. ligtDoor de bouw van de garage doet zich een uitgelezen kans voor om meer aan de weet te komen over de oudste terpge- schiedenis. Daarom zal voorafgaand aan de bouwactiviteiten een grootschalig archeolo gisch onderzoek plaatshebhen. Nu is er in het verleden al vaker in de terp gegraven, maar de diepgang van die onder zoeken is beperkt geweest. In 1998 heeft ar cheologisch adviesbureau RAAP een voor onderzoek op het kerkhof uitgevoerd. RAAP is tot de conclusie gekomen dat er vanaf 1.65 meter onder het straatniveau een bo dempakket met een gemiddelde dikte vun 2.93 meter begint waar naar verwachting zeer interessante gegevens uit de Romeinse tijd te vinden zijn. Andere wetenswaardigheden Voor twee plekken in Leeuwarden zijn kunstwerken in voorbereiding die een Her haal van de stad' gaan vertellen,Middenin de uit IBIVIS daterende Hollanderwijk staal een bee ld verstorend transformator- Hef pnrtd Dru if streek Al (fnto: M. Pothof) huisje uit de jaren '60. De buurtvereniging, woningstichting Nieuw Wonen Friesland, de Frigem en de gemeente Leeuwarden heb ben de banden ineengeslagen om daar wat aan te doen. Verplaatsing is te duur en daarom krijgt een beeldende kunstenaar de opdracht om het tral'ostation op een archi tectonische wijze opnieuw vorm te geven. Tegelijk zal op een informatiebord iels uver de ontstaansgeschiedenis van de bijzondere arbeiderswijk uit de doeken gedaan worden en krijgt ontwerper Willem Comelis de Groot, één van de meest vooraanstaande ar chitecten rond 1900, een eerbetoon door een portret. De Sint Jacobsstraat, gelegen op bet oor spronkelijke Middelzee-dijklichaam van Oostergü, maakt deel uit van een van de middeleeuwse bedev aarts routes naar Santiago de Corn pos tela. In deze Spaanse stad zou volgens de overlevering het gc- heente van Jacobus de Meerdere begraven liggen. De eertijds zeer populaire heilige was in 4-1 na Christus een van de eerste der apostelen die de marteldood stierf. Tussen de Sint Jacobsstraat en de Grote Hoog straat heeft van M7S tot 1581 hel Sint Jacobs Gasthuis gestaan - de bijbehorende kapel bevond zich op het tegenwoordige Kinkplein - en in een gevel van een huis aan liet Maria Annasti-aatje zat in de zestiende eeuw een gevelsteen mot een beeltenis van de heilige Jacobus (nu in het pand Eewal 58). Heel toepasselijk wil de Stichting Jabikspuad Fryslan samen met de gemeen te op een aantal plekken in de Sint Jacobsstraat een door kunstenaars ontwor pen markering aanbrengen, die de histori sche betekenis van de straat aan voorbij gangers verduidelijkt. IA-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 30