Nieuws van het Gemeentearchief Klaas Zandberg In 1999 kwamen er weer meer bezoekers naur het Leeuwarder Gemeentearchief dun het jaar daarvoor. I)e bezoekers kwamen uiteraard vooral voor dc studie zaal maur ook voor rondleidingen, on derwijsprojecten cn tentoonstellingen. Activiteiten van het Gemeentearchief buiten het eigen gebouw trokken nog- eens honderden bezoekers. In totaal zijn 6687 bezoeken aan het archief gebracht; in 1998 waren dat er 6116! Het Leeuwarder Gemeentearchief bereikt een bovengemiddeld groot publiek voor een Gemeentearchief van deze schaal. Internet Hel Gemeentearchief kan sinds augustus 1999 ook via internet ww-w,gemeentear chief. n I.1 bezocht worden. Aantrekkelijke nieuwe items zijn die over dc tentoonstel ling van de Leeuwarder jaren van Mala Huri, 'volksverbalen' en de lijst van (hoofdjinwoners van Leeuwarderadeel uit 1916. In en buiten de studie/nul De studiezaal kreeg een onderhoudsbeurt. Er kwamen nieuwe tafels en lampen. Minstens zo belangrijk is dat oude toegan gen door nieuw e zijn vervangen of door ge automatiseerde bestanden. Het microfiche- bestand is overzichtelijker ingericht. De studiezaal beschikt nu over vier computers. Het archiefgebouw is voorgedragen als mo nument, Het werd in de jaren dertig ont worpen als Bunmbibliotheek door de heken- de waterstaatsarcbltect D.F. Wouda. Dc tuin Een recente aanwinst rau het Gemeentearchief: een potloodtekening van Jan Ij-dder 1816-1855Dr tekening werd in 1855 vervaardigd daar Ui Troost, Jan Ledder Was arts en heeft een hela ngrïjke rol gespeeld bij dc bestrijding nan cholera epidemieën in Leeuwarden van het Gemeentearchief is ten behoeve van bet congrescentrum in dc verbouwde Noorderkerk, overgedragen aan de Fryske Akademy. Het authentieke smeedijzeren hek aan het voorplein van het Gemeentearchief is gerestaureerd. Vrijwilligers Sinds kort beschikken de vrijwilligers over een eigen kamer, waar zij met pe's kunnen werken. Er is nog ruimte voor meer vrijwil ligers! Wie zin beeft om historische hronnen nader toegankelijk te maken of te assiste ren bij andere aktiviteiten, kan zich aan melden. Tentoonstellingen en presentaties De tentoonstelling over rouwen en begraven in Leeuwarden, van 11 september tot 15 no vember. trok ruim 300 bezoekers. Tol half LfOVlXr^t^v

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 31