■Mffirmr 'üff'V HUmpiÈiiJ WZZLc. A 'jbA.. m -■ ™Si HTmiTI LcovaV^t maart 2000 liep in de expositiesaal van liet Gemeentearchief een tentoonstelling over de ruimtelijke ontwikkeling van Leeu warden door de eeuwen heen. Daarna word in het kader van de foto-estafette" een ten- toonstelling opgesteld ovci veranderingen in het stadsbeeld gedurende 1999. De ten toonstel ting loo pc nog tut 10 juni. Het Gemeentearchief werkte mee aan tentoon stellingen en presentaties elders, zoals de presentatie in dc Grote Kerk van (Leeu warden 750-2000, hoofdstad van friesland), en de tentoonstelling over Friese vrouwen in het Ryksargyf, Publicaties en mediacontacten Recentelijk hadden enkele feestelijke pre sentaties plaats in hut Gemeentearchief: Dossier lj>euwarden werd aangeboden aan wel houder Arno Krek; 'Leeuwarden in con trast' en De mensenvriend aan burgemees ter Van Manren. De media wisten de weg naar het Gemeentearchief te vinden. Om rap Fry sl tin, Omroep Mcrcurius en geschreven pers maakten gebruik van de collecties en de es- port isc van de medewerkers. De Volkskrant schonk op 17 december 1999 aandacht aan oud-medewerker wijlen -Jan de Reus. De Koos werd door deze krnnt up de tweede plaats gezel bij dc verkiezing van de 'Ijczer van bet millennium'. Up komst 21 juni open dag Gemeentearchief (epen archievendag Friesland) 24 juni - 1 september tentoonstelling Leeuwarden in de jaren 50 in het Gemeentearchief Recente publicaties over Leeuwarden 24 juni - 22 juli tuntnonstelling Leeu warden in de jaren '30 in Bibliotheek Leeuwarden 22 juli is het Gemeentearchief bet 'cen trale punt' tijdens de extra Open Monumenten Dag in het kader van Simmer 2000. y N Wk Kruïsinga, C,, en TL van (Ier Heijde. Zwaluwen 75: verhalen uit driekwart eeuw geschiede nis van een Leeuwarder christelijke voetbalclub. Leeuwarden, 1999. Leeuwarden m contrast. Leeuwarden, 1999- (Fotoboekje), Heil inga, e.a. Dossier Ijceuwarden: branden, moorden en rampen. Leeuwarden, 1999. Bundeling van eerder in de IjOetiw. Gnu rant verschenen stukken). Leeuwarden 750-2000, hoofdstad van Friesland; red.: R. Kunst t'.a. Franeker, 1999, Onirop Frysl&n under inr dak. Ljunwcrt, 1999. i Bundel herinneringen van omr<^mede werkers t.g.v. ingebruikneming nieuw gebouw I, Engels, De bibliotheek unit het Hof van Friesland, vooral in de tijd run raadsheer- president -Johannes Saecfana: rnr-t een uitgave van da catalogus 1634. Leeuwarden. 1999. Boei', C,N- do. Hei Dr. Douive Tietemalcen, een eeuwenoude Friese studiebeurs; 2e dr., bew, door J. de Boer, Eofde, 1999- Nanne Ottema, een kleurrijk verzamelaar. Franeker, 1999. Kruisinga, C,. on P. de Groet. Ijsvermaak in Leeuwardengeschiedenis wn Koninklijke Verse ui ging 'De IJsclub' 1850-2000. Leeuwarden, 1999- Ijcomhuis-Cornelisseu, N,H. IX J. de Douieeen onderzoek zijn oeuvre en zijn tv wit. Tieljerk, 1999. (17e-eouws portretschildert. Hollaar. C. Luback genealogy: branches of a huge, family, 1700-2000, Beverwijk, 2000. Galama, Igo K. Faber], De Mensenvriendkinderjaren in arm LeeuwardenLeeuwarden, 2000. Keizer, Joke, In fleur ich libben. Leeuwarden. 2000-1 Persoonlijke herinneringenk De heringerichte Lange Pijp en omgeving. Een van de foto's die het onderwerp var men van de tentoonstelling 'Veranderend Stadsbeeld 1999' in het Gemeentearchief (foto: Dick van der Heijde) 1 Uv- - -T- -r idL f

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 32