Nieuws van Aed Levwerd Voorzijde van het gebouw 'Pr Pkilantnop' aan de noordkant van de Groningerstraatweg, ca. 1925 Eerste Liwwatlderdag op 9 juli Voor de eerste maal zal zondag 9 juli in de Zalen Schaaf een Liwwadderdag worden ge houden. Naar het voorbeeld van andere ste den (in Friesland: HaWingen en Sneek) zal een dagdeel worden gevuld met tal van acti viteiten die in het Leken staan van de ge schiedenis van Leeuwarden en dc Liwwad- der cultuur. Niet alleen geïnteresseerde in woners van Leeuwarden worden verwacht, maar juist ook nostalgisch ingestelde oud- Ijxuiwarders die in het kader van Simmer 2000 weer eventjes terug keren. U kunt op uw gemak rondkijken bij kraam pjes van verzamelaars als Dirk Swieratra en organisaties als Aed Levwerd, het Ge meentearchief en de Stichting Nieuwesteeg 5. Ook boekhandelaren en antiquariaten hebben voor deze gelegenheid een selektie van hun waren met betrekking tot Leeuwarden uitgestald. Hendrik ten Hoeve en andere kenners zullen in het kort vertel len over oud-loeuwarden. Kr zullen ook filmfragmenten van vroeger worden ver toond. Typische Liwwadder muziek en ge dichten worden eveneens ten gehore ge bracht, Als u een kraam wilt opzetten, mu ziek ten gehore wilt brengen, iets wilt voor dragen of op een andere manier een bijdra ge wilt leveren aan de Liwwndderdag kunt u zich nog opgeven bij de organisatie te tie- reiken via het Gemeentearchief: Klaas Zandberg of Jan Faber). Via andere media zult u verder worden geïnformeerd over de Liwwadderdag. Extra open monumentendag Aed Levwerd organiseert jaarlijks de regu liere Open Monumentendag in september. Ter gelegenheid van Simmer 2000 wurdt op 22 juli u,s. een extra Open Monumentendag gehouden in de binnenstad van Leeu warden. De meeste musea zijn op die dag gratis toegankelijk. De organisatoren heb ben ruim vijfentwintig topmonumenten ge selecteerd, waaronder het Stadhouderlijk Hof, de Oldehove en bet Haersmahuys. Verder voert dc route langs woonhuizen van beroemde Leeuwarders, zoals Mata Hari en Escher, Bezoekers krijgen een brochure met beschrijvingen van de panden. Muziokop- tredens Ier plekke zorgen vnor extra sfeer. Liefhebbers kunnen een boottocht maken door de stadsgrachten. Lezing over nrtn Leeuwarden Klaas Faber ilgo Galama t haalt herinnerin gen op aan arni Leeuwarden. In de jaren '20 woonde hij als kind in De Philantroop en in de Fappebuurt. Van zijn hand verscheen het boek De Mensenvriend De lezing vindt plaats dinsdag IS mei in Theater Romein; aanvang 20.15; Toegang 7,50, leden Aed Levwerd gratis. Speciale Simmer 2000-lezingen Meindcrt Schroor spreekt over Leeuwarden in de 19c en 20e eeuw. Datum: 5 juli. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: It Aljemint Fryske Akademy). Toegang gratis. Hearn Bilker houdt een lezing over de Nassaus in Leeuwarden. Datum: l!3 juli. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Waalse Kerk, Toegang gratis. Zalen Schaaf in 1928

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 33