De Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Leeuwarden 750 - 2000 Hein Ehrhardt, voorzitter Voor u ligt het eerste nummer van het tijd schrift Leovardia van de nieuwe Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd, Eerst een enkel woord over de nieuwe ver eniging. Zij is op 27 januari 2000 opgericht als resultaat van de fusie tussen de Vereniging Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden en de Stichting Aed Levwerd. De Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden heeft zich sinds 1935 bezig gehouden met een structurele aanpak van het historisch onderzoek van de stad. Nog afgezien van de succesvolle lezingen en de rondgezonden nieuwsbrieven, staan er twee grote presta ties op naam van de Studiegroep. Dat is de Leeuwarder Historische Reeks, waarvan zes delen verschenen zijn, met boeiende weten- schappelijke beschouwingen over gebeurte nissen, ontwikkelingen en personen uit het verleden van onze goede stad. Maar de grootste prestatie is toch wel het vorig jaar gereedgekomen magistrale standaardwerk over de geschiedenis van Leeuwarden Leeuwarden 750-2000, Hoofdstad van Friesland. Ook de oude Stichting Aed Levwerd richtte zich, sinds 1936, op de bevordering van ken nis van en belangstelling voor de Leeu warder geschiedenis. Het zwaartepunt van de activiteiten van de Stichting lag bij het organiseren van de jaarlijkse Open Monu mentendag in Leeuwarden, zoals deze ook landelijk gehouden wordt. Het succes van de Open Monumentendag, nu al weer der tien keer gehouden, is algemeen hekend. Het is het grootste jaarlijks terugkerende evenement met. een historisch ka rakter in Friesland, leder jaar trekken enkele duizen den belangstellenden er op uit om de monu menten van het jaar te bezoeken; monu menten, die anders als regel voor hel pu- hliek gesloten zijn. Ook het ieder jaar uitgegeven boekje heeft veel aandacht ge kregen. Oudere exemplaren zijn reeds ro- versgoed geworden. Beide organisaties bewogen zich dus, met succes overigens, op een aanverwant terrein zodat er, zeker nadat de Studiegroep de krachtproef van de monografie van 1 .eeu warden had overleefd, alle aanleiding was om de krachten te hundelen. Zodoende zou- Stadsplattegmnd uit de 17e eeuw van Uxu warden met vermelding van de naam Leovardia Hoofdstad vort f ncsluntl i-j1

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 3