reeds het fenomeen ven liet bioscoop-va riété, waarbij hel fil mprogrummo word lsT- gewisseld mot liet optreden van een of meerdere artiesten op het toneel. Ken der- gelijke combinatie zou ook in Leeuwarden zeker in een behoefte van het uitgaande pu bliek kunnen voorzien, dacht Visser. Tenslotte ontbrak hel in de Friese hoofdstad aan een pekken he ui waar, builen het jaar lijkse kermisvermaak, elke avond cabaret- of variété-artiesten optraden om het uit gaanspubliek te amuseren. En dus was voor in de zaal van de vernieuwde Leeuwarder Bioscoop een klein podium verrezen, dat bo vendien voorzien was van een fraai geschil derd decor. Tijdens de heropening werd voor de eerste tnual het gevarieerde ftimpro gramma afgewisseld door enkele voordrach ten en liedjes door de destijds bekende ca baret-humorist Wes van Runen. Ook mank te directeur Visser bekend dat voortaan aan de bioscoop een variété was verbonden en werd de naam van het theater gewjjiigd in Leeuwarder Bioscoop Variété, De humoristische goochelaar Prof. Ren Ali Libi trad ook enkele keren op in het Leeuwarder Bioscoop Variété, Behalve de vele h it maristen Standen 'Hik som s even wiet)Isk u n atenaars, jongleurs, acrobaten en mttziknje virtuozen op het programma (uit: Collectie Aldert Toornstra Een succesformule Al in het eerste jaar trok een bonte stoet aan attracties aan de trouwe bezoekers voorbij: van de jonge gezusters Bonaparte die zelfs veertien dagen lang op de meest vreemdsoortige instrumenten vele hekende opera fragmenten lieten horen, ven Lilli putters Ensemble waarvan de zes artiesten naast acrobatiek op de rollende kogel ook kunsten uitvoerden op do draad, enkele dansen ten beste gaven en een nummer snel schil deren demonstreerden tot de uit breker Max Rïdlles tl ie zich uit allerlei kooi en en dwangbuizen wist te bevrijden waar in hp door het publiek was opgesloten. Dit optreden vnnd gewoonlijk 's avonds rond ne gen uur plaats, duurde ongeveer twintig mi nuten waarna het filmprogramma, opnieuw begon. Het Leeuwarder Riuscoup Variété mocht zich al snul in een grote populariteit verheugen en vrijwel elke avond was de zaal met een flink publiek gevuld, dat de ge wone prijzen, 4fJ cent voor de eerste rangen 20 voor de derde, bleef betalen. Meteen a! vanaf hof begin genoten humo risten en vrolijke duo's, met hun muzikale voordrachten en dansen, de voorkeur van het publiek. Bekende artiesten als de ka rakter-komiek Bart Rllbrink, Louis Contran, Albert Bol, August de Laat en Pierre Leenhouts liuLen liet publiek avond aan «vond schuieren om hun grappen en vrolijke liedjes. Zij tra don meestal enkele keren per avond op tussen de verschillende films lil. Erg geliefd waren ook de talrijke duo's waarvan het Duo Do Rooy, De Matrons en het Duo Van Laar regelmatig met een nieuw repertoire terugkeerden, voi komische scenes, serieuze voordrachten, op gewekte liedjes en dansen, 7,e wisten steeds volle zalen te trekken en vormden voor ve- len, vaak meer dan het filmprogramma, de belangrijkste reden oin juist naar dil Kees Pi'tiiti wist met zijn vu!Ie en tuingenfime stern en de vaak zelf geschreven vrolijke liedjes jarenlang een graat publiek te trekken (uit: Collectie Atdcrt Toarnatm} theater te gaan. Trouwens ook enkele wat grotere urtiestengroepen, zoals het vijfkop pige Revue Gezelschap van Henri Orvan en het Ensemble Wes van Runen en Ca to Kohier, rieden het flink opgekomen publiek vaak schateren om hun zotte kluchten, vol met zang en dans, die soms inet veel moeite op het kleine toneeltje over het voetlicht konden worden gebracht. Vooral het laatste ensemble boekte zoveel succes dat het vrij wel ieder jaar drie tot vier keer oen weck lang met kluchten als "George Wil Wel" of "Had je? roe maar* door Visser werd geboekt. Dc directeur van liet theater nocht de artiesten uit er engageerde zo ze If of vin een theater agent. waarby de variéténummers meestal op de dinsdag werden geboekt on de contracten gewoonlijk van vrijdag tot vrij dag liepen. Al deze artiesten werkten op ba sis van een wenkcontract, dal bij veel succes soms werd geprolongeerd. Een lach en een traan Zo bood het programma van het Leeu ward ei- Bioscoop Variété jarenlang het publiek elke week weer een boni en afwisselend pro-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 6