Weg met den Oorlog! Lobim# Binp-Hi Het Geheim van den Hen Juni WBF- STINGAREE LEEUWARDER BIOSCOOP VAR1ËTÉ *»i* SF LOU BANDY 3 lis [ilia Namasr ki Till Filf'i lull bnM KI GAD IN vecht voor zljo Schoonmoeder. en zijne gruwelen. TïSF- STINGAREE IN DE PRAIRIËN en DE STRU1KRÖ0VER IN HET NAUW Pathe Journal Wereldnieuws jg: DE MUIS", IW DUO SCHUT DE NEGER KONING. PAPEGAAIEN, »i Wo"J Alles wordt begeleid door een STRIJKORKEST LcOVAT^LJfL Drukke ZJld* Nltuifftttd LM- »ui «nek na mCHT?IMA*. Palhé Journal en Oorlogsnieuw*. fioornf 1LX i thHlabd Urania 0#l it Bltly Rllachle, v«rtrccDi#Hrdl(d la Een goed hartversterking. OrtMPtM hui <U nuf B<U, ïdco-JuwW, la i^i Irak rt^nUx u. FO LI TIE A GENTJ E JlO, (iewone prijJKA. Auik.Tfkh.lr Cur. a. A- VIM**. I let programma bood gewoonlijk een af miau ling van film i*ri variété (advertentie L.C. 1917.1 gramma wtuirin nu eens Jülurische vrolijk- held dun weer sentimentele droevenis zich vu tl hel publiek meen ter maakte. Zo kon een bulderende lach deur de zaal klinken bij de talrijke sketches over de pantoffelheld, hu- wulijkslonHrouw en tie militaire dienst, vooral de eerste jaren tijdens de mobilisatie. Op andere momenten luisterde het publiek in dfjodse stille en soms met ingehouden snik naar de droevige voordrachten over oor logsellende. honger en armoede, Zu zong in februari 1917 de jonge La Petite Jeane met haar Vlaamse tongval enkele liedjes over het schrijnende leed dat haar vaderland had ge troffen, waardoor re nu moest zingen voor haar brood. Een golf van ontroering trok elke avond door de zaal als zij zong over cfe brief die haar vader haar had geschreven aan het- front, waarin hij vroeg of Holland verder voor zyn kleine Jeune zou willen zor gen wanneer hij zou sneuvelen. Elke stadge noot kende immers inmiddels het lot van de talrijke Belgische vluchtelingen, die ook in Leeuwarden waren ondergebracht. Ook liet uitgebreide film program ma kende deze af Daarom to*kt man tanig» uron van ontspanning an vsrmmak In da "idtrif» Bv&hd iMf Mn »*r publtffc d« pfiwrtehreAfcé.ii fctr»#k>ri Win «Hfii- wilk» fll.1 .'In- Kainl«h. mil' Hm. *p*l I» *1H1 finh. 1* noni luir tifVt U Ja toil i. Bu wwJfll al* il-QT 4ï Irvhv IDhIiI k 1 Alri t. prrti#iri i Hvlktrt&iirfci TFUir«imiftf<l}MtUu V»f* H«T Icnkr ka.cAT mm Mai. lEETmi H HYlAf. Üm<» Mi. IdlItT ALIK. (U^uii qadir Wdhf *lh Sin h««i L J. VAN VllSt wisseling, waarbij dramatische of spannen de films gevolgd worden door komische een- ucters. korte nut uurfilms eti oen wereldjour naai. waarin aanvankelijk het oorlogs nieuws een belangrijke plaats kreeg. Naast tal van oude hekendon bood het Leeuwarder Bioscoop Variété ook jonge nieuwe talenten een kans. Zo kon het pu- hliek al in de herfst van 1916 kennismaken met de Sisters Washington die met hun English Songs, als jongste soubrettes, een prijs hadden behaald bjj een artiesten wed- sLrijd in Amsterdam en paa enkele jaren la- Ier echt naam zouden maken. Hetzelfde gold voor dt jonge Lou Bandy die in novem ber 191fi voorde eerste maal in Leeuwarden optrad met een aantal Engelse en Neder landse liedjes hu daarmee aardig succes had. Ook Kees Pruis lmaart ]fl]7i en Willy Derby (november 19211 wanen nog "nieuw voor Leeuwarden* toen ze optraden in dit bioscooptheater, Het waren zeker in het begin zware tijden voor de muzikanten van hel or kostje dat naast de verschillende films ook nog de op tredende artiesten moest begeleiden en voortdurend nieuw repertoire moest instu deren. Bovendien moesten ze elke avond spelen met een matinee op de zondagmid dag tegen een matige he Inning. Waarschijn lijk rezen er zo nu en dan prohlemen op dit gebied en zo heslool Visser in de zomer van 1916 tot de aanschaf van een nieuw instru ment, waarmee hij de musici kon vervan gen. Dit zogenaamde Kinophon-Orkost, spe ciaal voer dit doel ontworpen, was voorzien van een groot en klein slagwerk, mandoli nes, orgels en piano. Volgens een journalist gaf het prachtige muziek en wist het soms de illusie te wekken dat men een groot or kest hourde. Maar ondanks al deze fraaie mogelijkheden voldeed deze nieuwe vinding toch niet echt Zeker wanneer het ging om de begeleiding van echte zangeres sen als Cato Culp en Adrienne Solser miste liet ge woon de sfeer die een echt orkest wist op te roepen. Een halfjaar later Het Visser op nieuw een urkesl in zijn bioscoop-variété optreden, ditmaal geleid door L.J. vari Vei se, maar ook het Kinophnn-Orkest bleef actief De concur rent le rukt op Waarschijnlijk was er ook eon heel andere reden voor de terugkeer vnn muzikanten in dit theater nan de Nieuwen tad. Het wns na melijk Hh. Kesslcr, die op de Wirdumcrdijk al een lunchroom uitboette, die ven nieuw modern en luxueus filmtheater had laten

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 7