Voorgangers van Leovardia LfovaT)t^? Jan van der Hoek Ëen verhaal over voorgangers van Leovardia kan op twee manieren worden geschre ven. Objectief met een beschrijvende opsomming van de tijdschriften/kranten van na de Tweede Wereldoorlog waarin de Leeuwarders met veel genoegen hun stad en jeugd van vroeger terug vonden. Of een persoonlijke terugblik. Ru dan past beier wnnt terugkijkend np de afgelopen dertig jaar ben ik bet rokken geweest bij alle drie de voorgangers van Leovardia; 't Kleine Krantsje, de Leeuwarder Gemeenschap en Uw Leeuwarden. Leeuwarder Gemeenschap In 1968 kwam ik nis voorlichter het bureau tje versterken dat al sinds 1957 door W.H.(Wybren)Kuiper3 werd gerund; het bu reau Voorlichting van de gemeente Leeu warden aan het Raadhuisplein 32. Ik kwam van Het Vrije Volk dat in die dagen nog van af een bavonetage aan de Nieuwestad een Friese editie maakte. Een van de activiteiten van Voorlichting was de uitgave van de Leeuwarder Ge meenschap, het maandblad en inmiddels (in 1968) de enig overgebleven activiteit van de stichting Leeuwarder Gemeenschap. Kuipers was formeel nog altijd rle directeur van de stichting en de hoofdredacteur van de uitgave diq al sinds mei 1952 vele hon derden abonnees maandelijks enige genoeg lijke uurtjes hood. Sinds oktober 1964 na tuurlijk wel in concurrentie met Fonno Schoustra's Kleine Krantsje voor Leeuwar den en de wijde wereld er omheen. Eenmaal in de maand op maandagmiddag mocht ik, als nieuwe medewerker de Leeuwarder Gemeenschap opmaken bij de uitgever Erven Koomnns Smeding aan de Voorstreek, Naar later zou blijken de laatste jaargang van de Leeuwarder Gemeenschap, Een bijzondere tijd want alles inclusief dc Leeuwarder Courant, werd in de drukkerij nog in lood gezet en opgemaakt. Voor een oud-journalist die nooit in een zeifdrlikkend bedrijf had gewerkt (de Friese editie van Het'Vrjje Volk werd als 13e eii laatste editie op de persen van do Arbeiderspers in Amsterdam gedrukt) een fascinerende om geving. De handelsdrukkerij van F,KS was duidelijk ondergeschikt aan de kraaienpoot. Opma kers moesten, soms in grote haast, de actu ele voorpagina van de Leeuwarder Courant van die dag nog in elkaar zetten. Zenuw achtige opmaakredacteuren in hun nek. Het maandblad LG kwam dan even op de twee de plaats. Een mooie gelegenheid om de loodpagina's van de LC in spiegelschrift al vast te ontcijferen. Maar aan het eind van die maandagmiddagen konden de 24 lood- vormen met verhalen over de gemeentelijke begroting, uitbreidingsplannen, interviews met vooraanstaande Leeuwarders en de mooiste foto's van Anneke Hteeker, naar he neden waar de kleinere drukpersen stonden. De Leeuwarder Gemeenschap is de oudste voorganger van Leovardia. In de naoorlogse jaren van opbouw was er een grote behoefte aan een soort van volksontwikkeling; cur sussen, leesbibliotheken en ontspanning. Om die reden werd in 1952 de Leeuwarder Gemeenschap opgericht. Een bestuur van vooraanstaande Leeuwarders onder leiding IVv^rei! H, Kuipers, 1.962 if oio L.CJ van burgemeester Mr. A.A.M, van der Meulen stelde W.H. Kuipers aan als direc teur en hoofdredacteur van een uit te geven maandblad van dezelfde naam. Kuipers combineerde deze part-time baan met het redacteurschap van de Leeuwarder Courant, In 1957 stapte hij in een nieuwe combinatie; voorlichter bij de gemeente Leeuwarden ials een van de eersten in Nederland) èn directeur van de Ijeeuwardcr Gemeenschap in volledige dienst bü de ge meente. De Leeuwarder Gemeenschap was een po pulair maandblad dat voor de somma van 1,80 elke maand in de bus kwam. Met een speurdersfeuilleton, een kinderrubriek, een foto prijsvraag, een verslag van de hobbyten toonstelling 't Stokpaardje en altijd inet de maandagenda'. Het was ook vooral het'club blad' van de gelijknamige stichting. Later, bijvoorbeeld in de jaargang 1959 versche nen er stukken van de man die de geschie denis van Leeuwarden goed kende: Fcnno Schoustra, Aan dc hand van steeds twee an sichtkaarten uit zijn eigen collectie, be schreef hij de stad in uit grootmoeders an- sichtenalhum. In 1963 komen we nog een rubriek van Schoustra tegen. 'Bahheitjes op de brug' gingen over dc verdedigingswer ken, grachten en singels van Leeuwarden. De Leeuwarder Gemeenschap haalde 17 jaargangen en werd, toch min of meer plot seling, in december 1968 door uitgever Erven Koumüns Smeding stopgezet. 't Kleine Krantsje Maakte ik bij dc LG de laatste jaargang mee, bij 't Kleine Krantsje zat ik hij de eer ste jaargangen. In 1965 kwam ik in dienst van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor aan de Vredeman de Vriesstraat/Ennnaka- de en zo kwam ik in aanraking met 't Kleine

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 9