lii Iffly vestigde zich in 1 warden de eer- :-u' tuberculoses pecln list, U.K. Gftrbrnndy, it" zi.in opleiding in sanatorium fkmnevanck te Harderwijk- J lij sing in de Grote Kerk straat up nr. 20 wonen, waar hij eeh rönt gentoestel li et plaatsen en een huisarts praktijk opende. Hij werd tevens gemeente- ar is Ook in hei Diaconessen huis, dat sinds 1912 over röntgenapparatuur beschikte, hield li ij spreekuur. Weldra volgde zijn he- noeming tol bestuurslid bij tie Leeuwarder vereniging en tut lid van de provinciale Tuberculoae-commissie. In 1924 werd voor buiten Leeuwarden wonende patiënten het. bureau voor raad en hulp' opengesteld; het werd daarmee een regionaal con suit ntie- bureati. Gerbrnndy ging rlit spreekuur ver zorgen en deed hiermee zijn intrede in de georganiseerde tuberculosebestrijding Landelijk netwerk van consultatiebureaus Inmiddels bestond in Nederland het streven om van de organisaties voor tube reu losehr- sl rij ding een netwerk te maken. Overal ont stonden districts-, consultatie- en kringbu reaus. Db-zo nieuwe organisatiestructuur was het gevolg van de adviezen van de in I91S ingestelde Staatscommissie tot voor lichting over wettelijke maatregelen tot be strijding van de tuberculose en over de bes te wijze van bestrijding dier ziekte. Toen mi ni olijk bleek dat in de Kerst r Wereldoorlog de sterile aan tuberculose in Nederland sterk toenam, werd dit geweten aan de op zet van de bestaande tu be reu loseheslr Ij- ding. De Staatscommissie adviseerde bu reaus in te stellen die bestemd waren voor de hele bevolking dus ook vuor bowonors uit urn liggende plaatsen Ilel Staatstoezicht werd uitgebreid door hel benoemen van In specteurs van do volksgezondheid dit- nauw waren betrokken bij hei reilen en zeilen van de organisaties voor tubertuJosebcsirijding. De bureaus wérkten voortaan met tuberco- losespeeialistrn on provinciale of distriets - hu is bezoeksters en kregen röntgenfotiili tui ten, In Friesland gebeurde dit in 1927, Doordat Gerbrnndy zijn particuliere prak tijk wilde aanhouden, kon hij niet lot districtsconsultaliebureau-arts worden be noemd. Hij bleef op ber Leeuwarder consul tatiebureau werken en liet dlstrietaconsul- Hi: Infirmerie aan rtr Vfissesdwinger, 190-1 (foto: C. Matttot-Gaminga) tatiehuremi kwam in Hoeren veen. Voortaan moes ten alle patiënten die voor uitzending naar eer sanatorium in aanmerking kwa men i;n daarbij financiële steun nodig had den. eerst door rit bureau-arts wonden ge zien om de uiteindelijke indicatie te stollen. Voor de huisartsen w'us de nieuwe situatie opnieuw con puilt van zorg want zij waren bang clal hun tuberculosepatiënten in be lui ndeling zouden kamen bij de tuberculope- üpecinlist. Ken ongegronde vrees overigens, die dan ook geleidelijk wegebde. [Je bureau- 13rl* onderzocht en controleerde de patiën ten alleen en adviseerde do huisartsen om trent de behandeling. Van de nieuwe organisatiestructuur ver wachtte men een effectieve tuberculosebe strijding, want nu kon een goed provinciaal overzicht worden verkregen. Do huis bezoek ster kreeg tnogong in meer gezinnen en het ooutactonderzoek, gericht op liet opsporen van besmette personen of de bron van eer nieuwe patiënt, kwam beter tot zijn recht. De patiënten die zie li niet op ten bureau wilden melden of van wie de huisarts dit niet nodig vond, bleven onder behandeling en controle van do huisarts, Aan hel onderkomen van het bureau in de Doelestraat kwam ren eind tutn een spot- pront in 1929 in liet Leeuwarder Nieuws blad de kritiek van de bevolking verwoord de. Hel was een ongekende lune toen in I9fil een vleugel van het voormalig Militair Hospitaal, do Infirmerie aan dr Wisses- dwingfir. in gebruik kun worden genomen. Hier was tevens ruimte voor röntgenappa ratuur. Geleidelijk kwamen meer patiënten onder controle voor wie oen behandelings plan aioeSt worden uitgestippeld, Leeuw ar der Par kherstrlli ngsuord Wegens oen tekort min sanatorium builden in Fries la nil inucsten veel tuberculoselij ders: thuis kuren. Voor de Leeuwarder zie ken hr tekende dit meestal dat zij binnens huis bleven, want in de woonwijken van de werklieden was vaak geen plastfi voor een ligtent en de lighal van het Diaconessen- huis beschikte slechts over vijf bedden. Er was een groeiende behoefte aan een dagver blijf voor deze tuberculoselijders en dit leid de in 192b tot de oprichting van de Vereni ging Park herstellingsoord. Oprichters wa ren het bestuur van de Verte digi ng tot Behartiging der belangen van Tuberculose patiënten, de i^L'euwarder Vereeniging lot Bestrijding dor Tuberculose en de plaatse lijke afdelingsbesturen van de Roumsch- Katholieke Vereeniging Herwonnen Le venskracht en van de Protestantsch Chris telijke Vereeniging Draagt Elkanders Lusten. Bij deze verenigingen stonden de L| f ovarii IA, -L

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 10