Ij CO VaV^t^L. Huurhuisjes op hft terrvi/i van Parkhrnitel- lingsoord ami Ar titer de. Hoven, 1932 (foto: C'Jr, GombaultJ tiënlon verrees een timmer- en een schil der afdeling, later ook een rietvlcebttifde- ling. He nazorgpatiënteri zorgden samen met de kerkleider voor alle verbouwingen en uitbreidingen, d narij ij geholpen dooi' neer betrokken leden van de aangesloten vakor ganisaties, timmerlieden en schilders, die hun vrye tijd opofferdnn. In 1Q2A werd op proef ges (art met het opne men vail kinderen van wie de leerplichtigen onderwijs kregen in een lokaaltje. Ook opende men oen buitenschool weer een on derwijzeres, mejuffrouw Jonker, les gaf Ken grote kindertlghal verrees in l£>,'iO. hoven- dien kwam er een school lokaal voor twaalf kinderen en in oen bijgebouwde grotere lig- hal mochten schoolkinderen enige uren [>er dag rusten. De inrichting van deze hal kon dankzij financiële steun direct plaats vin don. Aankoop van liet resterende doel van het terrein door l'ark herstellingsoord was later mogelijk, Het Parkherstellingsoord groeide uit lol oen modern sanatorium en was voortdurend volledig bezet. Terwijl de wrpieegprija laag was, Functioneerde hot toch vrij spoedig zonder steun van de ge meen cel ij kc overheid. Het werkprogramma bevatte zowel bacterie mijdende als sociaal- hvgieniaehe aspecten. Do vaak overbezette buitenschool zorgde dunkzij het ondervijs van do leerkracht dat de kinderen geen ach terstand opliepen. Hel aantal leerlingen, be gonnen niet zeven, nam toe tut twoali', ne gen meisjes en drie jongens. De hoogtozon van het ParkbersteilingBOOrd mocht ook vuor niet-opgenomen patiënten worden be nut. Zijn suppletiefunds bood financiële hulp aan minvermogenden en ter gelegen heid van zijn liepjarig bestaan werd een vi- ij bedden funds ingesteld. Ongetwijfeld is het ParkherstellingMord niet ai leen vuur de

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 12