Foto. gemankt ter gelegenheid van het 700- jarig bestaan van het Sint Anthony Gasthuis op IS april 1925. Het meisje uiterst rechts is Trijntje Blamhaff same.ti met andere familie leden (foto: Collectie C.A.J. van der Veer) Naakte apen Gemscr had een hobby: duiven. Zodra 's avonds de schemering in viol, stak hij zijn hoofd uit het raam van de dakkapel en be gon oen praatje met ze. De duivenpoep was voor de buren geen pretje, maai' zij trokken er geen messen om. In de woorden van van daag: het werd gedoogd. In do tuin van Gemsers spoelden zich gere geld hilarische taferelen af. Aan het lawaai en het onderdrukt gelach van omstanders wist Trijntje Blomhof!" al hoe laat het was. 'De sportieve Minne en Piet hadden weer eens gevoetbald en waren onder de modder thuisgekomen. Douches bostonden nog niet. Moe Gemser wilde de heren zo niet in huis hebben. De jongens dienden zich by de keu kendeur uit te kleden. Inmiddels was vader Gemser naar buiten gekomen met een lan ge slang. Met het ijskoude water werden de jongens niet bepaald zachtzinnig schuonge- spoten. Als naakte apen sprongen de jon gens krijsend in het rond- 'Staan!' schreeuw de de kort aangebonden kruidenier. 'Willen jullie gymnastiekmeester worden?' riep hij. Na deze Spartaanse behandeling werden de jongens door mue opgewacht met een droog lieind.' Minne en Piet gingen later naar de kweekschool Marienburg aan Achter de Hoven. Ze werden onderwijzer en haalden een gymnastiekakte. De kruidenierszaak van de Gemsers is voortgezet door Wiltje en Gnitske Kuiken, In het pand van Greidnnus vestigde zich la ter Visser, grossier in bakkerijgrondstoffen. Visser droeg als patroon een deftige zwarte hoed, zijn trouwe knecht Koster onder scheidde zich door een pet, en zijn al even onafscheidelijke bakfiets, die hij *s ochtends in ai ie vroegte de Wyde Gasthuissteeg uit duwde; aan het einde van de middag duwde hij hem er weer in. Trjjnlje BlumhnfiF trouwde in 1945 met Jacob van der Veer en verhuisde naar Steenwijkerwold. Zij heelt niet meer van nabij meegemaakt dut de Fryshe Kultuer- ried, die al gevestigd was Grote Kerkstraat 41, in 1973 het voormalige pand van Grei dnnus annexeerde. Daarvóór was het in ge bruik als agentschap van de Geïllustreerde Pers, dat bladen nis Margriet, Revue en Donald Duck distribueerde; Arie Kammin- ga, de bekende Leeuwarder accordeonist, bracht ze rond. De panden zyn overigens al lemaal eigendom van het vermogende Sint Anthony Gasthuis. LcovarSt^L -C

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 18