LcoVar^ Inhoud IA, Lcovaiflin, historisch tijdschrift vnor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van do Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd ïn snmenwerking met het Gemeentearchief Leeuwarden. Hel blad verschijnt drie krer per jaar. Losse nummers 10,- Red actie Jan Faber Anneke Heil in ga Coiien Ruit ink Tom Sandijck Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Hartje Abbo-Tiitstra Wim Dolk Pi ater de Gmnt Alexander Jager Anna de Jong Martha Kist Ris Kraa [rfo van der Laan Wim van U ij natte ver Dirk Kwierstra Willem Winters Adviseur 1 iendrik ten I ïoeve Ftedac treseer et ar iaa t Grote Kerkstraat 29 8911 l)Z Ijeeuwarden tel. (058) 232 83 99 fax (0581 233 23 15 e-mui 1 gemeentes rchi effiri eeu warde nn I Lidmaatsc haptabon nement Diacenetsenpark 3B 8917 GA Leeuwarden tel. K158) 212 63 29 Prijs Hdmiuitschap/ubunnemcnl 40r- per jaar Opmaak en druk Handelsdrukkerij van 1874 J^ceuwarden Illustraties, tenzij anders vermeld: Gemeentearchief Lee uwarden Oplage 1200 ex. Fut" ems lag: Westerpijp, 1933, Zie uok pagina 34, ri timmer 2 september 2000 Het Oldehoofsterkerkhof ap de schop 1 Gedane /aken: banketbakkerij Frelie 5 De strjjd tegen tuberculiise in Leeuwarden 1900-1940 0 Hartelijke groeten 12 Jeugdherinneringen van Trijntje Blamhoff 13 Geen benul 17 Een verdwaalde bom treft de Schrans 18 De vroede vaderen besluien 20 'Als het kwjk daalt, stijgt de nood der armen' 22 Eregalerij: Trui Stellingwerf-Jent ink 25 Muurtaai in LvtuwaiTien 27 Nieuws Monumentenzorg 29 Gemeen tmrehief 31 Aed Levwerd 33 Prijsvraag 36 Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levword Veel mensen koesteren be [tin «stel ling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeu warden. De historische vereniging Aed Levwerd «telt zich tol doel de kennis over bel boeiende verleden v;lh de stad te vergroten en toegankelijk tv maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovnrilia, lezingen, de organisatie Yitrt de Open Monumenten dag en andnrt' netiviteiinn, zoals de Liwufbddordag.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 2