De vroede vaderen besloten C>^ d? J'tÓ/ ttrn. Sprokkels uit de resolutieboeken van de Ijeeuuarder magistraat. Een keuze uil de besluiten van bet stadsbestuur ten tijde van de Republiek. Dat col lege had een veel bredere taak dan de huidige Gemeenteraad; de onderwerpen lopen uiteen van de benoeming van predikanten tot de bestraffing van overtreders van plaatselijke verordeningen. ...tot onderholdingo van goede ordre ende des stads cieraat, het metzelaersgilde be kent te maecken, dat geen straten met clinckert sullen mogen gevloerl worden, alwaer bul stenen gelegen hebben (15-3-1661) ...te laten omslaen met trommen dat een ij- der sijn houdt sal opsluyten de tijt van een maend, bij poene i boete van een pond groot zee gulden), ende die in middelen tijde op straet, bevonden worden, ie mogen laeten dood 5 laen (7-3-1679) ...de briefcamer op "t raadhuvs schoon te la ten maken, de brieven ende boeken over de vloer hier en daar leggende, van malkande ren te schiften ende apart te leggen 13-5-1679» ...te informeren walde ijséren leuningen die aan de Franciscus (nu: Korfmahers-) ende de Amelands pijpen staan gemaackt te wor den, tot Amsterdam olie elders sullen ko men te costen (8-8-1679) ...dat de personen die met de tromp door de straten van de stad lopen ende de kinderen om to draijen voor gelt aanlocken tot be* coominge van dtinne wafelen ofte oublijen sal worden aangoscght haar daarvan te ont helden, bij poem- van 'I hondegatt 10-10-1679.) ...dat ingevolge van de meeste steden in Holland dese stad mei 1 an teems door de stralen diende worden te versien om een fons daartoe uyt te vinden ende een Ije- quame ordre daarop te beramen 127-10-1679) ...de organist Meinard Egbards boven te ontbieden ende deselvc over sijne veelvuldi ge dronkenschap te rtprimenderen. voorna- menlijk tvaoneer hij sijn dienst in de kerk moet waarnee men (5-3-1680) (pj^ w V-ZstistL-i m f p p 2~ZJ ASP A^rr^ iS rJ Cs zr&siL Besluit inzake het 'hollen peerd' in het resolutieboek van de magistraat van Leeuwarden, d.d, 20 augustus 1680

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 22