LcovarSt-4L V Toen deze foto in I925 van de win terne Arend&ttraat werd gemaakt gold nog het gezegde 'Als het hwik daalt, stijgt de nood der armen'. De meeste in het boek beschreven voorvallen spelen zich afin de winter. Tot aan het eind van de jaren 20 werden de meeste geldelijke ondersteuningen in de winter gegeven en pas in de jaren 30 werd de Werkverschaffing ook zomers opengesteld Smalle steegjes (in Leeuwarden 'ploppen genaamd) waren kenmerkend voor veel arbeidersbuurten. Op de foto een van de steegjes van het Soardvliet in 1932 (foto: J. Dwinger) Dr uitkeringen van deze comités lagen ho ger dan die van de Armenkamer, Onder de ondersteunden hevonden zich ook veel losse arbeiders die van oudsher door de Stadsarmenkamer werden bediend, lieden voor de burgemeester van Leeuwarden, Patijii, om deze mensen weer bij de Stadsarmenkamer niet zijn lagere uitkerin gen onder te brengen. De voorzitter van de Armenkamer, notaris Nnnne Ottenia voor zag at dal hel een moeilijke en onaangena me taak voor zijn college werd. dat door de mensen als het 'zwarte beest' beschouwd zou worden. Vanaf' 1912 verving werkverschaffing steeds meer de win terbedeling. Losse arbeiders die ondersteuning aanvroegen, kregen een bon goed voor één dag werk. Kwam de arbeider niet opdagen dan kreeg hij geen verdere on dersteuning De lonen in de werkver schaffing waren mager en de omstandighe den slecht. Onrust en ongeregeldheden leid den in 1924 tot hot aftreden van de directeur. Hij werd vervangen door een ge pensioneerde veldwachter. Het kantoor van de Armenkamer kTeeg een loket als beveili ging tegen Verregaande brutaliteit van sommige aanvragers.' Conclusie 'Sommige aanvragers', want Paul Kok maakt in deze mooie studie overtuigend duidelijk dat arm en onmaatschappelijk niet samenvalt. Dat beeld wnrdt wel opge roepen maar komt niet mei de werkelijk heid overeen. Kok onderzocht de houding van ouders tegenover het onderwijs van hun kinderen. Schoolverzuim werd uit nood geboren, niet uit onverschilligheid. Het lid maatschap van een begrafenisfonds is een ander bewijs van aangepast gedrag: er werd niet bij de dag geleefd, liet lukte menige iesse arbeider 's zomers te sparen voor de zorgelijke winter, 'Armoede stinkt' meende een predikant. Hendrik Algra. van 1935 tot 1977 hoofdredacteur van het Friesch Dag blad. voelde dat als een belediging voor zijn en al die andere moeders die ondanks ar moede zorgden voor een schone was en een geboende vloer.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 26