Eregalerij: Trui Stellingwerf-Jentink Martha Kist In deze rubriek stellen verschillende auteurs in koi*te geschreven portretten bekende en minder bekende Leeuwarders uit het verleden aan u voor. Mannen en vrouwen die mede de stad hebben gemaakt tot wat zy nu is. Uit de teksten zal blijken waarom deze vroegere inwoners een plaatsje in de eregalerij hebben verdiend. Het tweede portret is gewijd aan Geertruidu Christinn Stellingwerf-* Jen tink, een vrouw die haar hele leven in dienst heeft gesteld van hel socialisme en de vrouwen emancipatie. Vrijzinnige domineesdoehter Enkele dagen voor de Tweede Kamerver kiezingen van 9 juni 1891 schreef Trui Jen- tink een artikel in het Friesch Volksblad waarin ze haar lezeressen opriep tot aktie, Weliswaar mochten de vrouwen bij de ko mende verkiezingen niet stemmen (evenals vele mannen in die tijd overigensj maar het moest hun taak zijn om alle familieleden, verwanten, buren en kennissen over te ha len om op de juiste kandidaten te stemmen, namelijk de zeven vertegenwoordigers van de Volkspartij. Zij streden voor de belangen van het gehele Nederlandse volk en waren bovendien lid van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht, voorstander van gelijk recht voor man én vrouw. Enkele kandida ten van de Volkspartij waren ook lid van de Sociaal Democratische Bond. Hun program ma Afschaffing van alls uwtten, die aan de vrouw minder rechten toekennen als aan den man liet aan duidelijkheid niets te wen sen over. Bovenstaand krantenartikel is slechts één voorbeeld van de stortvloed aan artikelen die jarenlang uit de pen van deze kleine vrouw vloeide. Haar hele werkzame leven stelde zij in dienst van het socialisme en de emancipatie van de vrouw. Geertruida Christina Jentink werd geboren in een totaal ander milieu dan de omgeving waarin zij uiteindelijk haar levensdoel zou vinden, in 1852 kwam zij ter wereld in de pastorie te Nijland bij Sncek, waar hanr va der predikant was. Haar jeugd was geen ge lukkige: moeder, angstig om haar enig kind, wilde haar niét naar school laten gaan zo dat zij thuis onderwijs kreeg. Haar vijf ou dore broers uil haar vaders eerste huwelijk lieten zich aan het kleine zusje weinig gele gen liggen. Maar ze liet zich niet opsluiten; er zijn verhalen bekend over Trui die meer dan één keer als een bezetene met paard en wagen door het dorp galoppeerde en op de boerderij van haar huren als een boerenar beider meewerkte. Als jong meisje kwam ze in contact met Waling Dijkstra, die met zijn Winteijou- Geertruida Christina Stellingwerf-Jentink, 1852-1918 (fhtn; ■IJl, Slaterus, collectie FLMD)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 27