Lcovar^U.1 nenochi ilrxtr Friesland reisde. Hij kwam ge regeld bij de vrijzinnige dominee Jentink over de vloer en er ontstond een correspon dentie tussen Trui en Waling Dijkstra, Al vroeg in haar leven raakte de 'juffer1 betrok ken bij de sociale problematiek van de boe renarbeiders, Dijkstra was medeoprichter en redacteur van het Frieseh Volksblad. Via boni maakte Trui kennis met Dijkstra's oomzegger Gehele Stellingwerf, die ook in de redactie van het Frieseh Volksblad zat. Eind 1882 trouwden Trui en Oebele, tegen de zin van de familie Jentink. Strijdbaar leven Op 7 december 1882 vestigde do kersverse mevrouw Stellingwerf-Jen tink zirb in Sin gelstraat 4 te Leeuwarden, waar haar man al sinds 1880 met zijn moeder en zuster woonde. Direct begon een drukbezet leven; haar man was bijna blind en zij hielp hem bij de redactie van het Frieseh Volksblad. Trui las hem de kranten voor en schreef de artikelen op die hij baar dicteerde. Gehele Stellingwerf wilde met het Frieseh Volks blad een veel radicalere koers varen dan Waling Dijkstra, die zich daarom in 1883 uit de redactie terugtrok. Vanaf die tijd hebben Trui en lutar man samen ervoor gezorgd dat het Frieseh Volksblad twee keer per week uitkwam. Uiteindelijk moest het blad per 1 januari H100 ophouden omdat de Volks partij werd opgeheven en het hl ad daardoor niet meer kun bestaan. Vanaf 1890 trad Trui Jentink in het open baar op in de strijd van de arbeidende klas se voor betere werkomstandigheden en wet ten. Met grote regelmaat sprak zij overal in Friesland. In 1891, een jaar van Tweede Kamerverkiezingen, was zij maar liefst vijf tig keer te he luisteren in Friese sleden en dorpen. Ze sprak ten schreef) over hel alge meen in hot Fries. Aanvankelijk sprak ze over allerlei socialistische zaken onder de ti tel; 'Hokkcr wei moat it op?' en over de drankbestrijding, later ook over de strijd voor algemeen kies- en stemrecht, ook voor de vrouw. Trui Jentink was bijzonder goed geïnformeerd over allerhande zaken op so cialistisch en feministisch gebied. Ze was actief lid van de Nederlandschc Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Op 4 maart 1891 verscheen in het Frieseh Volksblad een ver slag van een protestbyeenkomst legen pros titutie, waar ook Trui Jentink bet woord had gevoerd, In de zaal van juffrouw Van De Rünótestaan in 1974 der Wielen tnu zalen Schaaf) te Leeuwarden had zij 1300 mensen tosgesproken over het recht van de vrouw op een zelfstandig be staan en afschaffing van de wetten tot be perking van vrouwenarbeid. Vanaf 1894 was ze bestuurslid van de Nederlandsche Vereen i ging tot Afschaffing van sterken Drank. Ook voor deze club sprak en schreef ze artikelen. Het echtpaar Stellingwerf verhuisde in 1889 van de Singelstraat naar de Grote Kerkstraat, waar het maar kort woonde. Van 1891 tot 1894 woonden Trui en Oebele op de Tuinen, waarna zij naar de Romkes- luLin gingen. Hier, op nummer 8 bleef Trui Jentink tol haar dood woneil. Hun huis was een ontmoetingsplaats voor veel socialisten, onder wie Pieter .Jelles Troelstra. Maar ook vele armen wisten de weg naar de Rontkes- laan te vinden. Trui en haar man probeer den zoveel zij konden de mensen die een be roep op ben deden te helpen, met als gevolg dat zij zelf altijd in armoedige omstandighe den verkeerden- In Leeuwarden heeft Trui Jerttink veel goed werk verricht. Ze was lid van de Voogdijraad en lid van de verenigin gen Armenzorg en Pro Juventute, Ook is ze lid geweest van de Leeuwarder commissie tot wering van schoolverzuim, die onder zoek deed naar de achtergronden van schoolverzuim en ouders vun spijbelaars op het matje riep. Bevlogen pen Het huwelijk van Trui en Oebele bleef kin derloos. In januari 1897 overleed Oebele. Hij was die winter naar Bitgum gereisd om als journalist onderzoek te doen naar de Hoger huiszaak en bad daar tyfus opgelo pen. Zijn weduwe zette nu alleen hel Frieseh Volksblad voort. Ze hield zich nu minder met politiek bezig maar des te meer met vrouwenemancipatie, drankbestrijding, de strijd tegen prostitutie en verbetering van de rechten van dienstboden. In de Leeuwarder Courant publiceerde zij gere geld schetsen uit het volksloven. Daarnaast schreef zij ongeveer 50 korte stukken, waar van sommige als feuilleton in -ook landelij ke- bladen verschenen. Vanaf 1888 was zij redactielid van De Vrouw en schreef zij bij dragen voor de eerste drie jaargangen van het vrouwenblad Evolutie, opgericht door de bekende feministe Wilhehnina Drucker (naar wie de aktiegroep uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Dolle Mina zich noem- dei. In hel blad Belang en Recht streed ze. voor vrouwenemancipatie en vrouwenkies recht. Feministes in hel westen van het land maakten graag gebruik van haar grote kennis van de situatie in Friesland. Trui Jentink was één van de correspondentes van de Hollandse strijdster voor vrouwen emancipatie Annette Versluys-Poelman, Krantewyfke en hinnewyfke Eén aspect van Trui Jentink is in dit portret nog niet belicht.. Zij had een grote liefde voor bloemen, de Friese volkskunst en het leven op de boerderij. Van 1900 tot 1909 was zij redactrice van het Frieseh Weekblad dat zich vooral op de landbouw richtte. Als pro pagandiste voor de pluimveeteelt ging zij veel voor de Friesche Maatschappij voor Landbouw op stap. Zo kroeg zij de bijnaam it hinnewyfke. Trui Jenlinkg laatste jaren waren eenzaam. De parlementaire richting van het socialis me onder leiding van Pieter Jelles Troelstra had het van de radicale, meer revolutionair geörienteerdc richting waartoe zij behoorde, gewonnen, Ln 1917 werd algemeen kies. recht ingevoerd, in 1919 ook voor vrouwen, Trui Jentink woonde wat vergeten aan de Itonikeslaan, eerst met oeu onderwijzeres en latei* met een verpleegster. Een dag na haar overlijden op 12 juli 1918 verscheen er een In memoriam over Trui Stellingwerf- J en tink in de Leeuwarder Courant. Hierin werd haar vele journalistieke werk en haar sociale arbeid zeer geroemd. Van de oude Romkesluan van Trui Jentink ia anno 200(1 weinig meer over. Helemaal vergeten is Trui echter niet. In de wijk Westeinde herinnert de Trui Jcntinkwei aan het krantewyfke met de kort geknipte haren en de korte rok ken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2000 | | pagina 28